مقايسه اثر تزريق داروي دكسمدتوميدين با كورتيكواستروئيد در بلوك اپيدورال- ترانس فورامينال در بيماران مبتلا به درد هاي كمري مزمن راديكولر

بيهوشي و درد

دوره 5 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

اهداف: درد مزمن راديكولر معمولا به طور موقت با انجام تزريق استروئيد به روش ترانس فورامينال بهبود مي يابد؛ هدف ما در اين مطالعه ارزيابي اثر تزريق داروي دكسمدتوميدين به روش ترانس فورامينال در مقايسه با استروئيد در بهبود بيماران مبتلا به دردهاي مزمن راديكولر كمري بود.
مواد و روشها: بيماران داراي حداقل ٣ ماه كمردرد ودرد اندام تحتاني بدليل بيرون زدگي ديسك كمري، به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم مي شدند تا تحت انجام تزريق به روش ترانس فورامينال با داروي بوپيواكائين ٠.٢ ٪ همراه با ١ميكروگرم به ازاي هر كيلوگرم دكسمدتوميدين و يا ٢٠ ميلي گرم تريامسينولون قرار بگيرند. بيماران، افراد انجام دهنده بلوك، و افراد ارزيابي كننده اثر اين تزريق از نوع داروها بي اطلاع بودند. نمره درد بيماران و نيز بهبود عملكرد آنها بر اساس به ترتيب معيار انالوگ بصري درد و نمره ناتواني آسوستري بلافاصله پس از بلوك و ٢ هفته، ٤ هفته، و ٦ ماه بعد ارزيابي شد. البته پارامترهاي ديگري مانند ويتامين دي سرم، ميزان قند خون ناشتا، و دانسيتومتري استخوان نيز قبل و بعد از بلوك به فواصل زماني مشخص اندازه گيري شد.
يافته ها: ٢٢ بيمار انتخاب و وارد مطالعه شدند؛ ١١ نفر در گروه دكسمدتوميدين و ١١ نفر در گروه تريامسينولون قرار گرفتند. هر دو گروه تغيير قابل توجه در نمره درد خود نسبت به قبل از انجام بلوك داشتند(0.05> p). در ضمن گروه دكسمدتوميدين بهبودي چشمگير در كاركرد پس از ٦ ماه نسبت به گروه تريامسينولون در نمره ناتواني خود نشان دادند (007/ 0=p) . ميزان قند خون ناشتا در گروه ترامسينولون به طرز قابل توجهي نسبت به گروه ديگر افزايش داشت ( 007/ 0=p) هر چند كه نهايتا با توجه به تعداد نمونه هاي مطالعه، نتيجه اين مطالعه قابل گسترش به همه بيماران نيست ومسلما نياز به تحقيق بيشتري در اين زمينه هست.در ضمن بجز موارد محدود واكنشهاي جانبي قابل كنترل، عارضه جدي براي بيماران اتفاق نيفتاد.
نتيجه گيري: درد راديكولر بدنبال هرنياسيون ديسك با انجام تزريق اپيدورال- ترانس فورامينال داروي تريامسينولون و دكسمدتوميدين بهبود يافت. دكسمدتوميدين باعث بهبود كاركرد بيشتر و عوارض كمتري در بيماران شد؛ با اين وجود مطالعات بيشتر در آينده مشخص ميكنند كه آيا دكسمدتوميدين برتري نسبت به استروئيد ها دارد و آيا ميتواند در افراد داراي ريسك عوارض ناشي از استروئيد، جايگزين مناسبي باشد.

Transforaminal epidural block with dexmedetomidine vs. corticosteroid in patients with chronic radicular low back pain
Article Type: Original Article
Abstract:

Aims and background: Chronic radicular low back pain is usually temporarily relieved by transforaminal epidural(TFE) injection of steroids; our aim was to evaluate the effect of TFE dexmedetomidine injection in comparison with steroids in patients with chronic lumbar radicular pain.
Materials and methods: Patients with 3 months of low back and leg pain due to intervertebral disc herniation were randomized to receive transforaminal epidural (TFE) injection(s) of 0.2% bupivacaine and either dexmedetomidine (1 mcg/kg) or triamcinolone (20mg). Patients, investigators and study coordinators were blinded to treatment. Primary outcome was visual analogue score (VAS) after the procedure, and functional improvement according to Oswestry disability index(ODI) after 2 weeks, 1, and 6 months. Other outcomes included serum Vitamin D, fasting blood sugar, and bone densitometry which were checked before and after the treatment with an interval of 1 month,3 days, and 6 months, respectively.
Findings: Twenty-two patients were screened and enrolled; 11 received dexmedetomidine and 11 triamcinolone. Both groups showed significant improvement in pain score after the injection compared to baseline (p< 0.05). The dexmedetomidine group showed additional functional improvement at 1 and 6 months relative to triamcinolonebased upon ODI (p=0.001). Fasting blood sugar was also significantly increased in triamcinolone group in comparison with dexmedetomidine group ( p=0.007).However, as target enrollment was not reached in our study, we cannot say with confidence that dexmedetomidine would surely result in better outcome in patients. Regarding side-effects ,there were no serious complications.
Conclusion: Radicular pain due to disc herniation improved rapidly with TFE injection of either dexmedetomidine or triamcinolone. Dexmedetomidine resulted in greater functional improvement, with better side effect profile. Future studies however, would probably determine if dexmedetomidine is superior to placebo and of particular use in those at risk for corticosteroid complications.

قیمت : 20,000 ريال