بررسي صلاحيت حرفه‌اي پرستاران در حيطه مراقبت معنوي در شهرستان كاشان در سال 1393

مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان (نسيم دانش)

دوره 22 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: مراقبت معنوي، در ايجاد احساس سلامتي و آرامش در بيمار و خانواده وي، نقش اساسي دارد، لذا برخورداري از صلاحيت حرفه‌اي براي پرستاران ضروري است. با توجه به اهميت مراقبت معنوي و ارزيابي صلاحيت حرفه‌اي پرستاران در اين حيطه، اين مطالعه با هدف تعيين صلاحيت حرفه‌اي پرستاران در حيطه مراقبت معنوي در شهرستان كاشان سال 1393 انجام شد. روش كار: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي، جامعه پژوهش شامل كليه پرستاران شاغل در بخش‌هاي باليني بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشكي كاشان بود. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه تعيين صلاحيت حرفه‌اي پرستاران در حيطه مراقبت معنوي گردآوري و تجزيه و تحليل آن‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS/11.5 انجام شد. يافته‌ها: در اين مطالعه 239 پرستار شركت كردند. ميانگين و انحراف معيار نمره كل صلاحيت حرفه‌اي پرستاران در حيطه مراقبت معنوي 95/ 25 ± 64/ 99 بود. ميانگين و انحراف معيار نمره صلاحيت حرفه‌اي آنها در حيطه ارزيابي و اجراء مراقبت معنوي 54/ 17 ± 70/ 46، در حيطه ارزش‌هاي انساني 60/ 4 ± 68/ 20، در حيطه آگاهي 12/ 3 ± 85/ 11، در حيطه نگرش 78 / 2 ± 28/ 11و در حيطه خودشناسي 54/ 1 ± 50/ 7 بود. پرستاران بخش‌هاي اورژانس از پايين ترين صلاحيت در ارائه مراقبت معنوي برخوردار بودند. نتيجه نهايي: مطالعه حاضر نشان داد كه پرستاران شركت كننده از صلاحيت حرفه‌اي مناسبي در ارائه مراقبت معنوي برخوردار نيستند و تاكنون آموزشي در رابطه با اين مفهوم دريافت نكرده‌اند. اين يافته‌ها لزوم انجام مطالعات بيشتر در زمينه معنويت و مراقبت معنوي در ايران را نشان مي‌دهد.

Assessment of nurses’ professional competence in spiritual care in Kashan’s hospitals in 2014
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Spiritual care has the crucial role in the health and welfare of patient and her/his family. Being competent in the provision of spiritual care is necessary for all of the healthcare professionals and especially for nurses. Given the importance of spiritual care, and the crucial role of assessing this competency, this study aimed to evaluate the professional competence of a sample of nurses in the area of spiritual care. Methods: This cross-sectional study was conducted in 2014. The study population consisted of all nurses worked in hospitals affiliated with Kashan University of Medical Sciences. The instrument was a scale for assessment of the nurses’ competencies in spiritual care (SANCSC). Data analysis performed using SPSS/11.5 software. Result: The study was conducted on 239 nurses. The mean of the nurses’ overall competence in spiritual care was 99.64 ± 25.95. The mean score was 46.70 ± 17.54 in the domain of performance and evaluation, 20.68 ± 4.60 in the domain of human values, 11.85 ± 3.12 in the domain of awareness, 11.28 ± 2.78 in the domain of attitudes, and 7.50 ± 1.54 in the domain of self-recognition. Nurses who worked in emergency departments had the least competence in spiritual caring. Conclusion: The present study showed that nurses had not appropriate competence in providing spiritual care. Most of them were not trained on this issue. More attention should be paid to this issue.

قیمت : 20,000 ريال