اندازه گيري فنيل آلانين پلاسما به روش كروماتوگرافي مايع با كارآئي بالا با كاربرد در بيماران فنيل كتونوري

كومش، مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان

دوره 1 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: اندازه گيري فنيل آلانين (Phe) پلاسما يا سرم، براي تشخيص و درمان بيماري فنيل كتونوري (PKU ،Phenyl ketonuria) مورد نياز است. هدف از اين مطالعه، به كارگيري يك روش ساده و سريع جهت تشخيص و درمان اين بيماران مي باشد. مواد و روش ها: Phe با روش ايزوكراتيك كروماتوگرافي مايع با كارآئي بالا (HPLC ،High performance liquid chromatography) و با استفاده از آشكار ساز UV-VIS در طول موج 210nm، ستون اكتادسيل سيلان (ODS ،Octadecylsilane) و فاز متحرك داراي استونيتريل و آب اندازه گيري شد. براي اين اندازه گيري، 15 ميكروليتر پلاسما استفاده گرديد و آناليز كامل در كمتر از 12 دقيقه از زمان تزريق انجام شد. يافته ها: ضريب تغييرات (%CV) براي نمونه هاي پلاسماي انسان (Phe 60 تا 1210 ميكرومول در ليتر) بين 2.8 تا 3.3 درصد بود. اين روش داراي دامنه خطي وسيعي (100 تا 3000 ميكرومول) مي باشد. نتيجه گيري: در اين روش آماده سازي نمونه بسيار ساده و سريع مي باشد و يافته هاي فوق نشان داد كه اين روش جهت اندازه گيري Phe در افراد طبيعي و بيماران مبتلا به فنيل كتونوري از كارآئي بالايي برخوردار است.

HPLC measurment of Phenylalanine in plasma, with application to patients with Phenylketonuria
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Diagnosis and treatment of phenyl ketonuria (PKU) requires measurement of phenylalanine (Phe) in serum of plasma. The aim of this study was to use a simple and rapid method for measurement of Phe. Materials and Methods: Phe is determined by isocratic high performance liquid chromatography (HPLC) method, with UV-VIS detection in 210 nm, octadecyl-silane (ODS) column and the mobile phase of acetonitril/water. For this measurement 10 microliter plasma was used and complet analysis was done at less than 12 min from injection. Results: Coefficients of variation (%CV) for human plasma sample (Phe, 60-1200 mmol/L) ranged between 2.8% and 3.3%. The method has wide linear range (10-3000 mmol/L). Conclusion: In this method preparation of sample is simple and rapid. This method has an high efficiency for measurement of Phe concentration in the normal and PKU subjects.

قیمت : 20,000 ريال