بررسي ساختارعاملي، روايي، پايايي و هنجاريابي ابزار پيچيدگي مراقبت توسط برستاران در خطاهاي دارويي

مجله تخصصي پژوهش و سلامت( مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاي سلامت گناباد)

دوره 5 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

چالش كار پرستاري درقرن بيست ويكم، افزايش پيچيدگي مراقبت در محيط هاي كاري است. از طرف ديگر خطاهاي پزشكي ازچالش هاي مهم تهديد كننده ي ايمني بيمار درتمامي كشورهاست. از شايع ترين خطاهاي پزشكي شناخته شده مي توان به خطاهاي دارويي اشاره كرد. الگوهاي در حال تغيير خدمات بهداشتي، پيچيدگي در همه ي محيط هاي كاري را افزايش مي دهد. از آنجايي كه دارو دادن از وظايف اصلي پرستاران است و تحت تاثير شركت هاي دارويي ناشي از اشكال مختلف داروها ، شمار زياد و متفاوت داروها براي بيماران، دست خط ناخوانا پزشكان ، دستورات دارويي بدون توصيه هاي لازم ، سياست ها، پروسجرها و تكنولوژي جديد سازماني براي بكارگيري است، بنابراين يك فراينده پيچيده است و در مراقبت سلامتي، پيچيدگي مراقبت يكي از متغيرهاي تاثيرگذار در وقوع خطاهاي دارويي توسط پرستاران است . مطالعه ي حاضر با هدف ترجمه، بررسي روايي و پايايي ابزار پيچيدگي مراقبت درخطاهاي دارويي توسط پرستاران بوده است كه به اين منظور بعد از ترجمه ابزار مذكور براساس الگوي وايلد و همكاران(2005)، روايي محتوا و صوري با استفاده از نظرخواهي 12 نفر از متخصصين و پرستاران، مورد بررسي و مورد بازبيني قرار گرفت و سپس115 پرستار شاغل در مراكز آموزشي – درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مقياس مذكور را تكميل كردند. تحليل عاملي نشان دهنده تك عاملي بودن ابزار مذكور بود .ضريب آلفاي محاسبه شده در اين پژوهش (61/ 0= α)جهت همساني نشان داد كه اين ابزار از پايايي متوسطي برخوردار است و ضريب همبستگي ميان دوبار اجراي آزمون(88/ 0 = r) نشان دهنده ثبات ابزار در فاصله زماني بود. اگرچه ابزار ترجمه ي شده پيچيدگي مراقبت در بررسي خطاهاي دارويي از روايي و پايايي مناسبي برخوردار است و قابل استفاده در سيستم هاي سلامتي با توجه به فرهنگ ايراني است اما پيشنهادمي شود روايي ملاكي ابزار با استفاده از ابزارهاي ديگر مورد بررسي قرار گيرد.

Psychometric characteristics of nursing care complexity scale in medication errors, Iran
Article Type: Original Article
Abstract:

Twenty-first century challenges of nursing work is increasing complexity of care in the workplace. The most common medical errors that identified are medication errors. With changing patterns of health services, the complexity increases in all workplaces. The aim of study was assessing factor analysis, validity, reliability and psychometric characteristics of nursing care complexity scale in medication errors. In this study the scale translates by Wilde and colleagues model, 115 Iranian nurses were selected by convenience sampling method. Data was analyzed using SPSS-18. The age of nurses was 34.8± 7.87 years and almost them were female (n=78) and mean work experience in ward was 6.07±4.13 years. The factor analysis, rotated matrix determined 5 factors: 1) organizational technology, 2) client condition, 3) critical care condition,4) decision making methods and 5) creativity in care. Also reliability using Cronach's alpha coefficient showed moderate reliability of scale (?=0.61) and correlation coefficient in test- retest emerged (r=0.88). Although translations of care complexity scale in medical errors has satisfactory reliability and validity and can be used in the Iranian health system.

قیمت : 20,000 ريال