رابطه عدالت سازماني و تعهد سازماني در كاركنان مركز بهداشت شهرستان يزد

مديريت بهداشت و درمان (نام قديمي: نظام سلامت)

دوره 5 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: موضوع عدالت از دير شمار جزء مهم‌ترين مباحث و دغدغه‌هاي بشر بوده است، اما عدالتي كه توسط كاركنان درك شود بسيار مهم بوده لذا در اين مطالعه هدف بررسي رابطه‌ي عدالت ‌سازماني و تعهد ‌سازماني در كاركنان مراكز بهداشتي مي‌باشد كه همواره خط اول پيشگيري از بيماري‌ها را بر‌عهده‌ دارند و تعهد در كار از لزومات اين شغل بوده چرا كه اين شغل غفلت را نمي‌پذيرد.
روش‌پژوهش: اين مطالعه از نوع توصيفي – همبستگي مي‌باشد، در اين مطالعه كاركنان مركز بهداشت شهرستان يزد به عنوان جامعه آماري و با استفاده از جدول مورگان تعداد 105 نفر از كاركنان به عنوان نمونه انتخاب و از طريق دو پرسشنامه‌ي استاندارد عدالت ‌سازماني (نيهوف و مورمن 1993) و تعهد سازماني (مي‌ير،آلن واسميت 1993) رابطه اين دو مورد بررسي قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از روش‌هاي آماري توصيفي و به منظور تحليل همبستگي از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.
يافته‌ها: در اين مطالعه بر اساس نظرات كاركنان مركز بهداشت شهرستان يزد ميانگين نمره عدالت سازماني 4/ 134/ 52 و ابعاد آن به ترتيب عدالت ‌توزيعي 9/ 3± 6/ 12 و عدالت ‌رويه‌اي 7/ 4 ± 61/ 15 و عدالت ‌تعاملي 06/ 7± 1/ 24 بدست آمد كه نمايان‌گر اهميت بيشتر عدالت ‌تعاملي نزد كارمندان مي‌باشد و ميانگين نمره تعهد ‌سازماني 2/ 1535/ 95 و ابعاد آن به ترتيب تعهد‌ عاطفي 2/ 6 ±4/ 30 و تعهد ‌مستمر 3/ 6± 9/ 32 و تعهد‌ هنجاري 4/ 632 بدست آمدكه در اين اندازه‌گيري نيز تعهد ‌مستمر اهميت بيشتر‌ي از ديدگاه كاركنان به خود اختصاص داد. همبستگي بدست آمده بين عدالت و مؤلفه‌هاي تعهد به ترتيب با تعهد‌ عاطفي 36/ 0، با تعهد‌ مستمر 2/ 0 و تعهد‌ هنجاري 24/ 0 بدست آمد و بيان شد كه عدالت‌ سازماني كلي با تعهد ‌مستمر و هنجاري رابطه و همبستگي معناداري دارد (P<0.05) اما اين معناداري در رابطه با تعهد‌ عاطفي يافت نشد.
نتيجه‌گيري: عدالت ‌سازماني كلي با تعهد ‌مستمر و هنجاري رابطه و همبستگي معناداري دارد اما بين عدالت و ديگر جنبه تعهد يعني تعهد‌ عاطفي رابطه‌اي يافت نشد كه اين جنبه عدالت بيان مي‌دارد كه كارمندان هويت خود را با سازمان بيابند كه در اين حالت يكنواخت شدن فعاليت‌هاي كاركنان در سازمان مي‌تواند از طريق فعاليت‌هاي ورزشي و فرهنگي در سازمان بهبود يابد.

Relationship Between Organizational Justice and Organizational Commitment Among the Employees of the Health Centers of Yazd
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Justice always has been one of the most important of human concerns. Specially, the justice to be comprehend by the employees is very important, therefore in this article, the aim is investigation of relationship between Organizational Justice and Organizational Commitment among employees of the Health centers. Because they are always on the forefront of disease prevention and Commitment is necessary for them, and negligence on the job is unacceptable. Method: Method of this study is Cross-Correlation (Pearson), which is used for investigation of Correlation of Organizational Justice and Organizational Commitment among employees of the Health centers. In this study, the employees of the Health centers of Yazd have been used as the population, and 105 of them have been selected as sample using the Morgan table. Then using standard questionnaires of Organizational Justice (Niehoff and Moorman 1993) and Organizational Commitment (Meyer, Allen & Smith, 1993), relationship between them Organizational Justice and Organizational Commitment among them has been investigated. In this study, SPSS 18 has been used for analysis of data. Results: In this study, the following results were obtained: Average of Organizational Justice is 52/4 ± 13/4, Distributive justice is 12/6 3/9, Procedural justice is 15/61 ± 4/7, Interactional justice is 24/1 ± 7/06, the organizational commitment is 95/35 ± 15/2, Affective commitment is 30/9 ± 6/2, Continuous commitment is 32/9 ± 6/3, Normative commitment is 32 ± 6/4 And ascertained that Organizational Justice has certain relationship with Continuous commitment and Normative commitment (P<0.05), but no relationship between Organizational Justice and Affective commitment has been found. Conclusion: Organizational Justice has certain relationship with continuous commitment, but there is no relationship between Organizational Justice and other aspects of commitment such as Affective commitment and uniformity of the activities and the employees get to the organization can be the cause of it. To improve this situation it is better that sporting and cultural activities be organized in the organization, so employees and managers be closer to each other.

قیمت : 20,000 ريال