آمادگي دانشجويان تحصيلات تكميلي علوم سلامت براي آموزش بين‌حرفه‌اي

راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله)

دوره 7 - شماره 5

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

اهداف: آموزش بين‌حرفه‌اي، رويكردي نوين براي توانمندساختن فراگيران علوم سلامت در جهت ارايه مراقبت تيمي، همكارانه و جامع به‌منظور ارتقاي پيامدهاي سلامت مددجويان است. اين مطالعه با هدف بررسي آمادگي دانشجويان تحصيلات تكميلي علوم سلامت براي آموزش و يادگيري بين‌حرفه‌اي انجام شد.
روش‌ها: اين مطالعه مقطعي- توصيفي در سال 92-1391 روي 500 نفر از دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي در رشته‌هاي مختلف علوم سلامت با نمونه‌گيري آسان و دردسترس انجام شد. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه سنجش آمادگي براي آموزش بين‌حرفه‌اي بود كه پايايي آن 83/ 0 به‌دست آمد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS 18 و آزمون‌هاي آماري توصيفي (ميانگين و درصد) و آزمون آناليز واريانس يك‌طرفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته‌ها: ميانگين كلي آمادگي دانشجويان تحصيلات تكميلي علوم سلامت براي آموزش بين‌حرفه‌اي بالاتر از حد متوسط بود. بين گروه‌هاي حرفه‌اي از نظر ميزان آمادگي براي آموزش بين‌حرفه‌اي، تفاوت آماري معني‌داري وجود نداشت (p>0.05). ولي با اين وجود در گروه پرستاري، ميانگين نمرات در كل مقياس و در تمام زيرمقياس‌ها از گروه‌هاي ديگر بيشتر بود.
نتيجه‌گيري: آمادگي دانشجويان تحصيلات تكميلي علوم سلامت براي آموزش بين‌حرفه‌اي بالاتر از حد متوسط است.

Readiness of Postgraduate Health Sciences Students for Interprofessional Education
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Aims: Interprofessional education is a new approach to empower health sciences learners to provide comprehensive collaborative team care for promotion health consequences of the clients. This study was done aimed to evaluate the readiness of Health Sciences postgraduate students for Interprofessional education and learning.
Methods: This cross-sectional study was done on 500 postgraduate students of different majors in health sciences using simple and achievable sampling in 2012-13. Data gathered using Readiness for Inter Professional Learning Scale (RIPLS) with the reliability 0.83. Data analyzed by SPSS 18 and descriptive statistics (mean and percent) and One-way ANOVA.
Findings: The total mean of Health Sciences postgraduate students' readiness for Interprofessional education was above the average. There was no significant difference between professional groups in terms of readiness for Interprofessional education (p>0.05). But in the Nursing group the mean scores in all scale and subscales was more than other groups.
Conclusion: Health Sciences postgraduate students' readiness for Interprofessional education is more than the average level.

قیمت : 20,000 ريال