عفونت هپاتيت ب در استان خراسان شمالي طي سال هاي 91-1389

مجله پزشكي خراسان شمالي

دوره 6 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: طبق بررسي هاي بين المللي دو ميليارد نفر با ويروس هپاتيت B مواجهه پيدا كرده اند بر اساس گزارش WHO، ايران در زمره كشورهاي با شيوع متوسط عفونت مزمن هپاتيتB قرار دارد. به نظر مي رسد 35% ايرانيان با ويروس هپاتيت B برخورد داشته و 2 تا 3 درصد جمعيت حامل مزمن مي باشند. اين تحقيق به منظور بررسي اپيدميولوژي بيماران هپاتيت B شناسايي شده در استان خراسان شمالي طي سالهاي 91-1389 انجام شد.
مواد و روش كار: اين مطالعه گذشته نگر، با استفاده از داده هاي نظام گزارش كشوري ثبت موارد هپاتيت B شناسايي شده در استان خراسان شمالي طي سالهاي 91-1389 انجام شد. جامعه پژوهش 405 نفر بودند، كه بر اساس روش سرشماري انتخاب گرديدند. داده ها با استفاده از نرم افزار PASW18 و با آماره هاي توصيفي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: طي سالهاي 91-1389، 405 نفر مبتلا به هپاتيت B در استان خراسان شمالي شناسايي شده بودند. بيشترين درصد افراد آلوده به هپاتيتB در مردان (59/3%)، متاهلين (93/2%)، افراد واكسينه نشده (92/5%)، ساكنين شهر (69%)، گروه سني 30-39 سال(28/2%)، حاملين ويروس(70%)، داراي «وضعيت حاملي نيازمند پيگيري»(81/3%) و از مركز بهداشت (29%) گزارش شده بودند. و بيشترين ميزان بروز عفونت هپاتيت ب در گروه سني 69-60 سال بوده است
نتيجه گيري: توصيه مي شود برنامه هاي پيشگيري از بيماري هپاتيت B بر افراد گروه هاي سني 40-20 سال با تاكيد بر آموزش بهداشت در خصوص راه هاي پيشگيري از مواجهه با عفونت هپاتيت B و واكسينه كردن آنها متمركز گردد. نتايج حاصل از اين مطالعه مي تواند در برنامه ريزي ها براي مديريت و كنترل اين بيماري در استان كمك كننده باشد.

Hepatitis B infection in North Khorasan province during March 2010 - February 2012
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & objectives: According to several international studies, two billion people have been exposed to the hepatitis B virus. According to WHO reportsIran is among the countries with the prevalence of chronic hepatitis B Endemicity moderate. It seems that 35% of Iranians had exposed with hepatitis B virus; and 2-3% of them were chronic carriers virus. This study was conducted to investigate the epidemiology of hepatitis B cases have been identified in the province during the years March 2010- February 2012 Material & Methods: This was a retrospective study using data from the hepatitis B cases reported in the country during March 2010- February 2012 was identified in the Northern Province. The study subjects included 405 patients, who were selected by census method. Data were analyzed by PASW 18 and using descriptive statistics Results: During March 2010- February 2012, 405 subjects infected with hepatitis B were reported in North Khorasan Province registration system. The highest percentage of people infected with hepatitis B in men (59.3%), married (93.2%), those not vaccinated (92.5%), residents urban (69%), age group 30-39 years (28.2%), carriers of the virus (70% ), a "follow-up carrier status" (81.3%) and health centers (29%) were reported. The highest incidence rate of infection HBVobserved in the age group 69-60 years. Conclusions: Recommended for hepatitis B prevention programs on the age group 40-20 years, with an emphasis on health education on ways to prevent exposure to hepatitis B infection and vaccination will focus. The results of this study can be used in planning for the management and control of the disease in the province to help

قیمت : 20,000 ريال