منابع جستجوي اطلاعات سلامت زنان: يك مطالعه كيفي

مجله تحقيقات كيفي در علوم سلامت

دوره 3 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: مجهز كردن افراد به اطلاعات كافي درباره سلامت، منجر به كسب پيامدهاي مطلوب سلامت مي‌شود. گزارش‌هاي علمي نشان دهنده چالش‌هاي مددجويان در اعتماد و دسترسي به منابع رسمي ارايه دهنده اطلاعات سلامت است. اين مطالعه با هدف تبيين منابع جستجوي اطلاعات سلامت زنان ايراني طراحي گرديد.
روش‌: مطالعه حاضر به روش تحليل محتواي كيفي و نمونه‌ها نيز از طريق نمونه‌گيري هدفمند با در نظر گرفتن شرايط ورود به مطالعه صورت گرفت. داده‌ها توسط مصاحبه نيمه ساختار يافته با 17 زن و استفاده از مستندات و يادداشت‌هاي در عرصه جمع‌آوري و تجزيه و تحليل آن‌ها به طور مستمر و هم‌زمان با جمع‌آوري داده‌ها و به طور كيفي انجام گرديد؟.
يافته‌ها: پنج درون‌مايه محوري «كاركنان مراقبت سلامت، شبكه‌هاي اجتماعي، فرهنگ و مذهب، رسانه‌هاي جمعي و خودمنبعي» براي توضيح منابع جستجوي اطلاعات سلامت زنان ظاهر شد. طبقات فرعي به دست آمده از درون‌مايه‌هاي اصلي نيز شامل «همتايان، تعاملات اجتماعي، آموزه‌هاي ديني، اطلاعات طب سنتي، تجربيات بزرگترها و سالمندان، اينترنت، رسانه‌هاي الكترونيكي، رسانه‌هاي چاپي، خوداكتشافي- حس ششم و تجربيات قبلي» بود.
نتيجه‎گيري: نتايج مطالعه حاضر ضرورت احترام به باورهاي فرهنگي- مذهبي حاكم بر جامعه و حق حستجوگري مددجويان را پررنگ‌تر مي‌كند و در جهت حمايت از نيازهاي اطلاعاتي مددجويان و توانمندسازي آنان بر به كارگيري منابع رسمي و غير رسمي تأكيد دارد.

Sources of Women's Health Information: A Qualitative Study
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Equipping individuals with adequate knowledge on health can lead to optimal health outcomes. Scientific reports indicate clients' challenges in trusting and accessing formal health information sources. This study was designed to determine the sources of Iranian women's health information.
Method: Study samples were selected through purposive sampling and with regarding to the inclusion criteria. Data were collected through semi-structured interviews with 17 women and using documentation and field notes until data saturation. Data were analyzed continuously and simultaneous with data collection using qualitative content analysis.
Results: The 5 central themes of health care professionals, social networks (with 2 sub-categories of peers and social interactions), culture and religion (with 3 sub-categories of religious teachings, traditional medicine information, and experiences of elders and seniors), mass media (with 3 sub-categories of electronic media, print media, and internet), and self-referencing (with 2 sub-categories of self-discovery-intuition and prior experiences) emerged from data analysis.
Conclusion: These findings highlighted the need for respecting the cultural and religious beliefs of a community, and also emphasized on clients' seeking rights, information needs, and empowerment in employment of formal and informal sources.