اثرات تسكيني تزريق موضعي بوپيواكائين بعد از عمل هموروئيدكتومي: كارآزمايي باليني

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 36 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و اهداف: درد پس از عمل از عوارض شايع به دنبال اعمال هموروئيدكتومي بوده و باعث عدم رضايت بيماران از عمل و نياز به تزريق مكرر مخدرها و ساير داروهاي ضد درد مي شود. در اين مطالعه طي يك كارآزمايي باليني بر آن شديم تا به مقايسه تاثير استفاده از تزريق بوپيواكائين پري آنال در كاهش درد پس از عمل در اعمال هموروئيدكتومي بپردازيم.
مواد و روش ها: مطالعه به صورت يك كارآزمايي باليني و در 80 بيمار انجام گرفت. بيماران به صورت تصادفي به دو گروه مورد و شاهد تقسيم شدند. تمام بيماران تحت بي حسي نخاعي عمل شدند. در پايان عمل در بيماران گروه مورد در محل ساعت هاي 3 و 7 و 11 مقدار 2 ميلي ليتر بوپيواكائين 5/ 0% به طور زير مخاطي و داخل عضله تزريق شد. بيماران در 24 ساعت اول پس از عمل مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: در گروه مورد تنها 25 بيمار (62/ 5%) نياز به تزريق مسكن پيدا كردند. در گروه شاهد تمام بيماران نياز به تزريق مسكن داشتند (p<0.05). احتباس ادراري در 11 بيمار (27/ 5%) گروه شاهد و در دو بيمار (5/ 0%) گروه مورد مشاهده شد (p<0.05).
نتيجه گيري: استفاده از تزريق پري آنال بوپيواكائين در كاهش درد پس از اعمال هموروئيدكتومي و افزايش رضايتمندي بيماران موثر است. همچنين احتباس ادراري كمتر اتفاق مي افتد. با توجه به اهميت درد پس از هموروئيدكتومي، استفاده از بوپيواكائين موضعي جهت بي دردي و رضايتمندي بيماران توصيه مي گردد.

The Analgesic Effects of Local Bupivacaine after Hemorrhoidectomy: A Clinical Trial Study
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objectives: Postoperative pain is a common complication after hemorrhoidectomy operation. It may cause the patient discomfort, necessitate the narcotics, and other analgesics in order to control patient’s pain. The aim of this study was to evaluate the efficacy of local perianal bubivacaine in controlling postoperative pain after hemorrhoidectomy operations. Materials and Methods: In this clinical trial study, 80 patients were randomly divided into two and control groups. In the case group, 2 ml of bupivacaine was injected into the subcutaneous and muscular layers 3, 7, and 11 hours after operation. The patients were assessed for 24-hours postoperatively. Results: There were just twenty-five patients of case group (62.5%) who needed analgesics postoperatively, while the entire patients in control group received analgesics (p<0.05). Urinary retention occurred in 11 patients (27.5%) of control group and in two patients (5.0%) of case group postoperatively (p<0.05). Conclusion: Injection of local perianal bupivacaine was effective in controlling postoperative pain and patients satisfaction. In addition, the occurrence of urinary retention was less common. Regarding the potential importance of post-hemorrhoidectomy pain, local bupivacaine is recommended for pain control and patient comfort after hemorrhoidectomy operations.

قیمت : 20,000 ريال