مقايسه ميزان فعاليتهاي حرفه‌ا‌ي و غير حرفه‌اي پرستاران در شيفت‌ هاي كاري 8 و 12 ساعته

مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

دوره 23 - شماره 84

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف :پرستاران بزرگ‌ترين گروه ارائه دهنده‌ي خدمات سلامت هستند و كيفيت مراقبت‌هاي سلامت تا حد زيادي بستگي به نحوه‌ي ارائه كاراز سوي آنان دارد. لذا براي افزايش سطح كمي و كيفي خدمات به بيماران ، بررسي زمان‌هاي اختصاص داده شده توسط آنها در نوبتهاي كاري جهت فعاليت‌هاي حرفه‌ي ( مراقبت‌هاي مستقيم و غير مستقيم) و فعاليت غيرحرفه‌ي ( فعاليت‌هاي بخش و امور شخصي ) حائز اهميت است . اين پژوهش با هدف بررسي رابطه ي مدت شيفت هاي كاري پرستاران با فعاليت هاي حرفه ي و غير حرفه ي آنان در بيمارستان شهيد مدرس تهران بود .
مواد و روش ها : در اين مطالعه توصيفي همبستگي 30 نفر پرستار از بخش هاي داخلي و جراحي بيمارستان شهيد مدرس تهران مورد بررسي قرار گرفتند . پرستاران مذكور در نوبت هاي كاري 8 و 12 ساعته مشغول به كار بودند و شيفت كاري آنها به صورت گردشي تغيير مي نمود . بعلت محدود بودن جامعه آماري در اين مطالعه نمونه گيري انجام نشد. اطلاعات مورد نياز اين پژوهش از طريق چك ليست و با روش مشاهده جمع آوري گرديد . براي تعيين پايائي چك ليست مشاهده از روش توافق مشاهده گران استفاده شد و ضريب پايائي مشاهدات 97/ 0 محاسبه شد. تحليل داده ها با ستفاده از نرم افزار آماري SPSS دت و آزمون ويلكاكسون انجام شد .
يافته‌ها : در اين پژوهش پرستاران در نوبت كاري 8 ساعته، 99/ 64 در صد از زمان كاري خود را صرف فعاليت حرفه‌اي (مراقبت مستقيم 21/ 41 درصد ، مراقبت غير مستقيم 78/ 23 درصد) و 03/ 35 درصد را صرف فعاليت غيرحرفه‌اي نموده‌اند ( 53/ 22 درصد جهت انجام كار هاي شخصي و 5/ 12 درصد صرف انجام امور بخش گرديده‌است ). از سوي ديگر پرستاران در نوبت كاري 12 ساعته، 59/ 65 درصد از زمان كاري خود را صرف فعاليت حرفه‌اي ( مراقبت مستقيم 57/ 41 درصد ، مراقبت غير مستقيم 02/ 24 ) و 92/ 33 درصد را صرف فعاليت غير حرفه‌اي كرده‌اند. ، ( 94/ 20 درصد جهت انجام امور شخصي و 98/ 12 درصد صرف امور بخش گرديده‌است). آزمون ويلكاكسون نشان داد كه بين نوبت كاري پرستاران با فعاليت هاي حرفه ي و غير حرفه ي آنان رابطه ي معناداري وجود ندارد .
نتيجه‌گيري : پرستاران در هر نوبت كاري 8 و 12 ساعته ، عمده زمان كاري خود را صرف فعاليت حرفه اي (مراقبت مستقيم و غير مستقيم از بيمار) مي كنند و اين امر مستقل از طول مدت نوبت كاري آنان مي باشد .

COMPARISON OF DIRECT AND INDIRECT NURSING CARE TIME IN 8-HOUR AND 12-HOUR SHIFTS
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Nurses are the largest and one of the most important groups of health care providers. The quality of health care mostly depends on the quality of direct and indirect nursing care. Measuring the average nursing care time is an objective measure for assessing the quality of patient care.The goal of the present study was to compare the time being devoted to professional – nonprofessional activities by nurses in 8 hours and 12 hours working shift in Shahid Modarres teaching hospital in Tehran.
Methods:
A descriptive- comparative study was conducted on 30 nurses (27 female, and 3 male) working in medical and surgical wards of Shahid Modarres teaching hospital in Tehran. The nurses were working 8 and 12 hours shifts and in rotating schedule. Data were collected by direct observation of nurses’ activities,using a checklist with list of direct, indirect and nonprofessional nursing activities. The reliability of the checklist was assured by calculating inter observers’
agreement (The duration of time which nurses spent for each activity was recorded. Data were analyzed using SPSS and Wilcoxon test.
Results:
The findings of the present study revealed that, nurses working 8 hour shift duration, spent 64.99% of their time on professional and 35.3% on nonprofessional activities (41.21% on direct nursing care, 23.78% on indirect nursing care, 22.53% on personnel affairs and 12.5% on administrative activities). Nurses with 12 hour shift duration, spent 65.59% of their times on professional activities and 33.92% on nonprofessional activities (41.57% on direct healthcare, 24.02% on indirect healthcare, 20.94% on personnel affairs and 12.98% administrative activities).
Conclusion:
Nurses working in both 8 and 12 hours shift spend most of their times for professional activities (direct and indirect healthcare) and devote less time to nonprofessional activities (administrative and personal affairs), and these activities are independent of their shift duration