تعيين كننده‌هاي انتخاب ميان‌وعده‌هاي سالم توسط مادران كودكان 1 تا 5 سال شهر همدان بر اساس نظريه شناختي اجتماعي (SCT)

مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

دوره 9 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: شواهد نشان مي‌دهد كه ميان‌وعده‌ها بخش مهمي از انرژي و مواد مغذي مورد نياز روزانه كودكان را فراهم مي‌كنند. انتخاب ميان‌وعده‌هاي سالم براي كودكان مي‌تواند در تغذيه سالم آنها نقش داشته باشد. هدف از اين مطالعه شناسايي پيش‌بيني كننده‌هاي انتخاب ميان‌وعده‌هاي سالم براي كودكان توسط مادران با استفاده از نظريه شناختي اجتماعي بود.
مواد و روشها: در اين مطالعه مقطعي 398 مادر داراي كودك 1 تا 5 سال كه به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي تصادفي از بين 37 مركز بهداشتي درماني شهر همدان انتخاب شده بودند، شركت داشتند. شركت‌كنندگان پرسشنامه‌هاي مربوط به اطلاعات زمينه‌اي، سازه‌هاي نظريه شناختي اجتماعي وپرسشنامه بسامد مصرف (FFQ) را به صورت خودگزارش دهي تكميل كردند. پايايي و روايي پرسشنامه‌ها بر اساس شاخص نسبت روايي محتوا، شاخص روايي محتوا و آلفاي كرونباخ در سطح قابل قبول به دست آمد. تحليل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS 15 و آزمون‌هاي كاي دو، ANOVA و رگرسيون خطي انجام شد. سطح معني‌داري در سطح 5 درصد در نظر گرفته شد.
يافتهها: نتايج اين مطالعه نشان داد سازه فراهمي، انتظارات پيامد و خود كارآمدي پيش بيني كننده‌هاي معني‌دار بسامد مصرف ميان‌وعده سالم بودند. اين عوامل در مجموع توانستند 5/ 14 درصد از واريانس اين رفتار را تبيين نمايند.
نتيجه گيري: توصيه مي‌شود در طراحي مداخلات براي مادران در جهت اصلاح مصرف ميان‌وعده كودكان، از روش‌هاي ايجاد تغيير در فراهمي، خودكارآمدي و انتظار پيامد استفاده شود.
واژگان كليدي: نظريه شناختي اجتماعي، ميان‌وعده سالم، كودكان

Determinants of Healthy Snacks Choice by Mothers of 1-5 years old children in Hamadan Based on Social Cognitive Theory (SCT)
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objectives: There is evidence that snacks provide a significant part of daily energy and nutrients in children. Choosing healthy snacks for children can contribute to a healthy diet. The purpose of this study was to identify predictors of healthy snacks choice by mothers using the Social Cognitive Theory (SCT)
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 398 mothers of a 1-5 year old child were selected using cluster sampling among 12 health centers in Hamedan city. The participants completed self-report measures of background information, SCT constructs, and a food frequency questionnaire. According to the Content Validity Ratio (CVA), Content Validity Index (CVI ), and Cronbach's alpha, the questionnaires were reliable and valid. The collected data were analyzed using SPSS software (version, 15) and based on Chi-squared, ANOVA and linear regression tests. Statistical significance was defined as P < 0.05.
Results: The findings of this study showed that availability, outcome expectancy, and self- efficacy were the significant predictors of mothers’ healthy snacks choice. These factors together explained 14.5% of the variance of this behavior.
Conclusion: In the development and implementation of snacking education interventions for mothers, proper methods to change availability, outcome expectancy, and self- efficacy should be considered.
Keywords: Social Cognitive Theory (SCT), Healthy snack, Children

قیمت : 20,000 ريال