تاثير برنامه آموزش پيشگيري از رفتارهاي پر خطر بر آگاهي و نگرش مربيان بهداشت مدارس ابتدايي خرم آباد

يافته، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان

دوره 9 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: رفتارهاي پر خطر مهمترين عامل به خطر افتادن سلامت جامعه اند. امروزه شيوع رفتارهاي پرخطر بخصوص در نوجوانان و جوانان به يكي از مهمترين و گسترده ترين دل نگرانيهاي جوامع بشري تبديل شده است. عليرغم فعاليتهاي پيگيرانه سه دهه گذشته رفتارهاي مخاطره آميز در سطح جهان داراي رشد تصاعدي بوده است. هزينه پزشكي و مراقبتي آن رو به افزايش است. حال آنكه پيشگيري، تنها راه مقابله تشخيص داده شده است.تغيير رفتارهاي بهداشتي مردم مستلزم اطلاع و آگاهي آنهاست. در اين ميان مربيان بهداشتي ميتوانند سهم بسيار مهمي در ارتقاء آگاهي سايرين در جهت كنترل و پيشگيري ازرفتارهاي پرخطر در مدرسه،خانواده و جامعه داشته باشند. لذا ميزان آگاهي و آموزش مستمر آنها حائز اهميت است. در اين راستا پژوهش فوق با هدف تعيين تاثير برنامه آموزش پيشگيري از رفتارهاي پر خطر بر آگاهي و نگرش مربيان بهداشت مدارس ابتدايي خرم آباد در سال 1384 انجام گرفت. مواد و روش ها : پژوهش فوق بصورت نيمه تجربي است. كليه مربيان بهداشت مدارس شهر خرم آباد (50 نفر) مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار گرد آوري داده ها پرسشنامه چند قسمتي شامل مشخصه هاي فردي و سوالات آگاهي و نگرش نسبت به رفتارهاي پرخطر بود كه بر اساس اطلاعات و منابع موجود در كتب و مقالات معتبر علمي تدوين و پس از باز نگري وانجام پيش مطالعه و پايش مجدد مورد استفاده قرار گرفت.ابزار مداخله در اين پژوهش برنامه آموزش پيشگيري از رفتارهاي پر خطر بود كه بصورت كارگاه در دو جلسه برگزار شد. محتواي آموزشي بيشتر بر ارائه آگاهي و نگرش مثبت به افراد مبتلا و رفتارهاي پيشگيرانه در جهت ايجاد و تثبيت رفتارهاي بهداشتي تاكيد داشت كه توسط اساتيد صاحب نظر در اين رشته اجرا گرديد. 2 ماه پس از اجراي برنامه آموزشي با انجام آزمون دوم، نمونه ها مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفتند. پس از جمع آوري اطلاعات امتياز سوالات مشخص و از طيف ليكرت براي تعيين آگاهي و نگرش استفاده شد. آگاهي كلي بصورت ضعيف (18-0، متوسط (35-19)، خوب (55-36) تعيين گرديد. اطلاعات در دو مرحله جمع آوري شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي تي مستقل،تي زوج و اناليز واريانس استفاده شد. يافته ها: 7 /78% نمونه هاقبل از آموزش رفتارهاي پر خطر را ميشناختند و تنها 4/ 3% آنها توانستند رفتار پر خطر را درست تعريف نمايند. منابع اطلاعات اكثريت نمو نه ها در مورد رفتارهاي پرخطر متنوع شامل راديو و تلويزيون و كتب و نشريات كسب نموده بودند. آزمون آماري t زوج بين ميانگين نمره هاي قبل و بعد از آموزش وآزمون آماري ويلكاكسون در نگرش قبل و بعد اختلاف معني داري(001 /0>p ) نشان داد. بحث و نتيجه گيري: نتايج نشان داد كه برنامه آموزش بهداشت طراحي شده در ارتقاء سطح آگاهي وتغيير يا ايجاد نگرش مثبت درافراد مورد مطالعه موثر بوده است. لذابا توجه به مسئوليت مهم مربيان در تامين و حفظ سلامت كودكان و جامعه، افزايش آگاهي و آموزش مستمر آنها، گنجاندن مطالب آموزشي در خصوص كنترل و پيشگيري از رفتارهاي پرخطر در مواد درسي و تشكيل يك كميته مشورتي بهداشت در مدرسه ضروري بنظر ميرسد.

The Effects of High - Risk - Behavior Prevetion Educational Program on the Knowledge and Atittude of School Health Trainers in Khoramabad in 1384
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: High risk behaviors are the most prevalent factors that endanger the health of a community. Nowadays the prevalence of high risk behaviors, especially among adolescents and young adults has created a lot of worries for human societies and despite the preventive measures of the last three decades, high risk behaviors have grown tremendousely in the world and have imposed heavy medical bills.Since prevention has been recognized to be the only way of controlling such behaviors, medical professionals should change people’s health behaviors by promoting the knowledge of the society. Among these professionals, health trainers can have an important role in increasing community knowledge for the prevention and control of high risk behaviors. Therefore, the level of their knowledge is important. This study was carried out to evaluate the effect of high - risk - behavior prevetion educational program on the knowledge and atittude of school health trainers in Khoramabad in 1384. Materials and methods: The study was a quasi-experimental one. The sample of the study was all school health trainers (n=50) in Khoramabad. The data collection tool was a three-section questionnaire including questions on demographic data, knowledge, and atittude toward high risk behaviors which was prepared based on reliable information, books and papers and was used after confirming its reliability and validity. In this study the intervening variable was the high - risk - behavior prevetion educational program. The educational method in this study was a two-session workshop. The educational content emphasized on the promotion of knowledge, positive attitude toward prevetion to implement healthy behaviors which was performed by university instructors in the field. After two months of education, the post test was performed on the sample. After collecting the data, the score of each question was obtained and the likert scale was used to obtain the sample’s level of knowledge and attitude. The level of knowledge was determined to be weak if their score was between 0 to 18, moderate in the range of 19-35, and good from 35 to 55. Then data was analyzed by statistical tests (t-test). Results: The results of the study showed that 78.7% of the sample had some information about high risk behaviors before education, and only 3.4% could define high risk behaviors correctly. The majority of the sample had received their information on high risk behaviors through variouse sources including radio, TV, books and other publications. Paired T-test statistic showed a significant difference (p=0/0001) between the pre and post experimental average score of the sample knowledge and atittude. Conclusion: The results of the study indicated that health education program has caused an increase in the knowledge and atittude of the sample.Therefore, regarding the trainers’ respansibility in the protection of cimmunity and children’s health, it is imperative to promote their knowledge through continued education on the control and prevention by including them in school books and formating a health consulting committee in schools.

قیمت : 20,000 ريال