رابطه امنيت اجتماعي و سلامت عمومي در دانشجويان دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كرمان

بهداشت و توسعه

دوره 3 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: امنيت اجتماعي پديده اي روانشناختي و اجتماعي مي باشد كه انسان ها براي داشتن زندگي سالم و ادامه روابط اجتماعي خود به آن نياز دارند. اين مطالعه با هدف بررسي رابطه بين احساس امنيت اجتماعي با سلامت عمومي در دانشجويان انجام گرفت.
روش‌ها: اين پژوهش يك مطالعه اي مقطعي بود. جامعه آماري را 284 نفر از دانشجويان 18 تا 45 ساله دانشكده بهداشت تشكيل مي دادند كه بـعد از اطلاع رساني به صورت داوطلبانه در پـژوهش شـركت كردند. براي جمـع آوري اطلاعات از پـرسشنامه هاي امنيت اجتماعي و سلامت عمومي استفاده گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از شاخص هاي آمار توصيفي و تحليلي t-test، ANOVA و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.
نتا‌يج: بين امنيت اجتماعي و سلامت عمومي همبستگي معني دار و مستقيم وجود داشت (r=0.231, p<0.001). همچنين سن بالاتر ( 002 /0=P)، جنس مرد ( 002/ 0=P)، درآمد بيشتر ( 001 /0=P )، رشته تحصيلي دانشجويان (031 /0= P) و منزل سازماني ( 022/ 0=P ) با امنيت اجتماعي همبستگي معني دار مثبتي داشتند.
بحث و نتيجه‌گيري: به نظر مي رسد احساس امنيت اجتماعي در افراد با سلامت عمومي كمتر، سنين پايين تر ، زنان و افراد با درآمد پايين تر، كمتر است. علل احساس امنيـت پايين تر در دانشجويان برخي از رشته ها نياز به تحقيـق بيشتـر دارد. پيشنـهاد مي شود در مورد ساير فاكتورهاي احتمالي مؤثر بر امنيت اجتماعي تحقيق شود.

The Relation between Social Security and General Health among Students of Kerman Medical University, Health School
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Social security is a feature of psychosocial science which is necessary for people in order to have a healthy life and continue their social relations. The aim of this study was to evaluate the relation between social security and general health of students.
Methods: This was a cross-sectional study. The sample included 284 students aged 18 to 45 years from the School of Public Health who voluntary participated in the study. In order to collect the data, Social Security and the General Health (GHQ-28) questionnaires were used. Descriptive analyses, t-test, ANOVA and Pearson’s correlation coefficient, were performed to analyze the data.
Results: There was a significant and direct relationship between social security and general health (r=0.231, p<0.001). Also there were significant associations between social security and, older age (P=0.002), male gender (P=0.002), more income (P=0.001), field of study (P=0.031), and type of residing home (P=0.022).
Conclusion: Seems like social security is low in people with worse general health, younger age, women, and low income. More research is needed to determine the reason of less social security in students of specific fields. It is also proposed that more research be conducted on the probable factors related to social security.

قیمت : 20,000 ريال