گزارش يك مورد درمان اولين آرتريت قارچي در ايران: تاثير كتوكونازول

فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان

دوره 8 - شماره 32

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: برخي قارچها از جمله اسپوروتريكس شنكئي كه يك قارچ دو شكلي است قادر به ايجاد آرتريت مي‌باشد. خانمي 36 ساله مبتلا به منوآرتريت زانوي راست كه براي اولين بار در ايران درد و تورم مفصلي نامبرده از نوع قارچ اسپوروتريكوزيس تشخيص داده شد، با داروي كتوكونازول مورد درمان قرار گرفت.
معرفي مورد: در اين بيمار 36 ساله كه با تشخيص قطعي آرتريت قارچي مراجعه نمود ، به علت عدم دسترسي به ايتراكونازول از كتوكونازول براي درمان استفاده شد. درمان با دوز 400 ميلي‌گرم روزانه در دو دوز منقسم شروع و در طول مدت درمان هريك ماه يك بار تست‌هاي كبدي و ديگر آزمايشات لازم از بيمار به عمل ‌آمد.
يافته ها : پس از 8 هفته افيوژن و درد بيمار تقريباً ناپديد شد و محدوديت حركتي نيز به نحو چشمگيري كاهش پيدا كرد. در آزمايشات قارچ شناسي كه دو ماه بعد از شروع درمان از مايع سينويال بيمار انجام گرفت، تعداد بسيار اندكي سلولهاي مخمري مشاهده شد. حدود شش ماه پس از شروع درمان علائم درد و تورم مفصل زانو به طور كامل از بين رفته بود و بيمار شكايتي از مشكلات اوليه نداشت.
نتيجه‌گيري : جهت درمان اسپوروتريكوزيس مفصلي استفاده از داروي ketoconazole پيشنهاد مي‌شود.

The effect of Ketoconazole on the treatment of first case of fungal arthritis in Iran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Some fungi such as Sporothrix Schenckii may rarely cause arthritis. A 36-year old woman presented with complaining monoarthritis of right knee. Sporothrix Schenckii was revealed in the joint effusion for the first time in Iran.
Case Report: She received ketoconazol, 400 mg daily in two divided doses. During the treatment functional liver test and other necessary laboratory tests were evaluated every month.
Results: After 8 weeks, effusion, pain and movement limitation decreased. After 2 months, some yeast was seen in microscopic evaluation of sinovial fluid. Six month after treatment, pain and swelling completely disappeared.
Conclusion: Based on the result of this study, Ketoconazole is recommended as choice treatment of sporothrical arthritis.

قیمت : 20,000 ريال