چالش‌هاي استقلال بيماران بستري: يك تحقيق كيفي

مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي

دوره 7 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

استقلال بيمار از عناصر اصلي مراقبت فردگرا، بيمارمحور و اخلاقي است. چالش‌هاي استقلال بيمار وابسته به فرهنگ بوده و در ايران روشن نيست؛ لذا، اين مطالعه به‌منظور كشف چالش‌هاي استقلال بيمار در بالين انجام شد. اين مطالعه با رويكرد تحقيق كيفي و روش آناليز محتواي مرسوم در سال 1392 با مشاركت 13 بيمار، 7 پرستار و 1 پزشك بر اساس نمونه‌گيري هدفمند انجام شد. داده‌ها از طريق مصاحبه‌هاي جامع و مشاهده در يك دوره‌ي 10 ماهه از مراكز آموزشي - درماني تبريز و همدان جمع‌آوري شدند. يافته‌ها از طريق تحليل محتواي كيفي و به روش استقرايي و با كمك نرم‌افزار MAXQDA10 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.از مجموع مصاحبه‌هاي 21 مشاركت‌كننده 394 كد اوليه استخراج شدند. كد‌هاي اوليه بر اساس تشابه و تفاوت‌هايشان طبقه‌بندي شده و 15 زيرطبقه را ايجاد كرد كه با مرور بيش‌تر و مقايسه‌ي زيرطبقات، 3 طبقه كه بيانگر چالش‌هاي استقلال بيمار در بالين بودند، شناسايي و براساس ماهيتشان به‌صورت مفهومي و انتزاعي نام‌گذاري شدند. اين طبقات شامل 1) عوامل درون‌فردي، 2) ارتباطات غير مؤثر و 3) بي‌كفايتي سازمان بودند. يافته‌هاي اين مطالعه چالش‌هاي فردي، اجتماعي و سازماني استقلال بيمار را نشان داد كه تيم درمان، مديران و برنامه‌ريزان سلامتي بايد به اين عوامل توجه كرده و با تعديل آن‌ها به بهبود استقلال بيمار كمك كنند.

Challenges associated with patient autonomy in Iranian hospitals: a qualitative study
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Patient autonomy is the opposite of paternalism and an essential element in individualised, patient-centred, ethical care. Challenges associated with patient autonomy are culture-related and have not been fully investigated in Iran so far. The aim of this study was to explore the challenges to the autonomy of patients in Iranian hospitals.This was a qualitative study using conventional content analysis methods. In 2013 13 patients, 7 nurses and 1 doctor were selected from three Tabriz and Hamadan teaching hospitals using purposive sampling to participate in semi-structured interviews. The interviews were subjected to qualitative content analysis and analysed using the MAXQD10 software.Fifteen categories and three themes were identified. The three main themes related to challenges associated with patient autonomy were: interpersonal factors, altered relationships, and organisational constraints. In summary, this study revealed some challenges associated with patient autonomy that the treatment team, managers and planners in the health care system should target in order to improve patient autonomy.

قیمت : 20,000 ريال