اثر تحريك الكتريكي مستقيم شكنج پيشاني تحتاني راست مغز بر بهبود بازداري در افراد داراي نشانگان نقص توجه و بيش فعالي

طب توانبخشي

دوره 3 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه و اهداف: در افراد مبتلا به نقص توجه و بيش فعالي، كنترل مهاري كه به معناي توانايي كنترل رفتارها يا پاسخ هاي نامناسب و يكي از مؤلفه هاي اصلي كاركرد اجرايي است، دچار نقص است. هدف از مطالعه حاضر بهبود توانايي بازداري از طريق تحريك الكتريكي مستقيم از روي جمجمه (tDCS) بر روي افراد داراي نشانگان نقص توجه و بيش-فعالي است.
مواد و روش ها: در اين پژوهش20 نفر از دانش آموزان هنرستان سيدالشهداء استان كرمان از طريق پرسشنامه هاي وندريوتا و كانرز كه نشانگان اختلال نقص توجه و بيش فعالي را در بزرگسالي و كودكي مي سنجند، انتخاب شدند. همچنين از پرسشنامه SCL-25 براي سنجش سلامت عمومي رواني آزمودني ها استفاده شد. آزمودني ها در موقعيت تحريك آند و شرايط شبه تحريك از طريق آزمون هاي استروپ و برو/ نرو كه براي سنجش كنترل مهاري هستند مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد تحريك آند بر روي شكنج پيشاني تحتاني راست، دقت مهار را در مرحله اجراي مهار محرك هاي هدف پيشين به طور معناداري افزايش مي دهد.
بحث و نتيجه گيري: تحريك الكتريكي مستقيم از روي جمجمه بر روي شكنج پيشاني تحتاني راست (rIFG) افراد داراي نشانگان نقص توجه و بيش فعالي، مي تواند كنترل مهاري را در مهار محرك هاي هدف پيشين بهبود ببخشد.

Effect of transcranial Direct Current Stimulation on Remediation of Inhibitory Control on right Inferio Frontal Gyrus in Attention Deficit and Hyperactivity Symptoms
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Aim: Inhibitory control which is defined as the ability to control the improper responses or behaviors is one of the main components of executive function. Its deficiency in people who have Attention deficit and hyperactive disorder has been shown. The purpose of this study was to improve inhibitory control through transcranial direct current stiFmulation (TDCS) in people with attention deficit and hyperactive disorder syndrome.
Materials and Methods: In this study, 20 technical school students were selected through Wender Utah Rating Scale and CAARS questionnaires which measure attention deficit and hyperactive disorder syndrome in childhood and adulthood as well as SCL-25 questionnaire which measures general psychological health. All the subjects were tested by Stroop and Go-no-Go tests which measure inhibitory control, under anodal stimulation, and sham conditions.
Results: The findings show that anodal stimulation on right Inferio Frontal Gyrus increases the accuracy of inhibition in prepotent stimulus inhibition stage significantly.
Conclusion: TDCS on right Inferio Frontal Gyrus of the people with attention deficit and hyperactive disorder syndrome can improve the inhibitory control in prepotent stimulus inhibition.

قیمت : 20,000 ريال