نتايج پركوتانئوس نفروستوليتوتومي در بيماران با سنگ كليه، بيمارستان امام رضا (ع) مشهد، 79-1374

مجله دانشكده پزشكي مشهد

دوره 46 - شماره 80

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

پركوتانئوس نفروستومي يك درمان موثر و مطمئن براي سنگهاي كليه مي باشد كه با خداقل عوارض طولاني مدت همراه است و هنوز حتي در دوره سنگ شكني برون اندامي نياز به انجام آن مي باشد. هدف اين تحقيق بررسي نتايج و عوارض روش درماني برداشتن سنگ كليه از طريق پوست در بيماران با سنگ كليه در بخش اورولوژي بيمارستان امام رضا (ع) بستري شده اند در سالهاي 1379-1374 بوده است. در اين مطالعه طولي، 750 كليه با سنگ كه كانديد درمان سنگ از طريق پوستي بودند، بررسي گرديده است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان دادند كه 90.7% موفقيت در حذف سنگ هدف و خارج كردن تمامي سنگها وجود داشته و شكست عمل با 9.3% همراه بودذه است. عوارض در 15.4% ايجاد شد كه در تمام موارد با درمان طبي بهبود يافتند. موفقيت بالا و عوارض جانبي درمان فوق هم براي بيماران و هم براي اورولوژيستها جذاب بوده است و اين درمان به نحو قابل ملاحظه اي درمان بيماران با سنگ كليه را در حالتي كه سنگ شكني برون اندامي مناسب نبوده و يا شكست خورده، تغيير داده است. اين روش درماني حقيقتا نياز به انجام روشهاي مختلف جراحي باز براي خارج كردن سنگها را كاسته است.

Percutaneous nephrostolithotomy in patients with renal stone, Imam Reza Hospital, 1995-2000
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Percutaneous nephrostolithotomy (PCNL) is an effective, less invasive and reliable for renal stones and in era extra-corporeal shock wave lithotripsy (ESWL), PCNL method use for treatment of renal stone. In this study, evaluated results and complications of PCNL in the patients with renal stones in the department of urology, Imam Reza Hospital between 1995-2000. In this research 750 kidneys with renal stone candidate for PCNL. Target stone remove or complete clearance was done in 90.7% but failure rates were 9.3%. The complications (15.4%) completely were treated conservatively. The high success and low morbidity rate of PCNL are attractive to the patients and urologic. PCNL dramatically altered management of renal stone for which ESWL is not appropriate or failed. PCNL virtually decreased open surgical procedure in renal stone.