بررسي ميزان مرگ و مير و صدمات ناشي از تصادفات رانندگي در بيماران بستري شده در بخش سوانح بيمارستان بعثت سنندج در سال 1380

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

دوره 6 - شماره 24

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: حوادث و آسيب هاي ناشي از ترافيك و وسايل نقليه اكنون در رده نهم علل مرگ و مير قرار دارند و انتظار مي رود در سال 2020 به رده سوم صعود كنند. اين مطالعه با هدف شناخت خصوصيات اپيدميولوژيك مصدومين ناشي از حوادث رانندگي كه به اورژانس بيمارستان بعثت سنندج در سال 1380 ارجاع داده شده بودند انجام شد. مواد و روش ها: جامعه آماري شامل بيماراني بود كه بعلت صدمات ناشي از تصادفات رانندگي به بخش سوانح و حوادث بيمارستان بعثت سنندج آورده شده اند. اين مطالعه يك مطالعه توصيفي (Descriptive) بود. داده هاي لازم در هنگام بستري بيماران در اورژانس و از بيماران و همراهان آنها با روش مصاحبه جمع آوري و در چك ليست ثبت مي شد. سپس اين بيماران تا ترخيص از بيمارستان پيگيري مي شدند. داده هاي بدست آمده وارد نرم افزار آماري SPSS win گرديد و با استفاده از اين نرم افزار و آمار توصيفي (فراواني، ميانگين) نسبت به تجزيه و تحليل داده ها اقدام شد. نتايج: در اين بررسي تعداد 205 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند كه از اين تعداد 34 نفر (16.6%) را زنان و 171 نفر (83.4%) را مردان تشكيل مي دادند. همچنين از اين تعداد 8 نفر (3.9%) در بيمارستان فوت نمودند. نكته جالب توجه عدم استفاده از كمربند ايمني در كليه تصادفات اتومبيل ها و عدم استفاده از كلاه ايمني در تمامي تصادفات صورت گرفته با موتورسيكلت بود. از 205 مجروح مورد مطالعه 95 مورد (46.3%) داخل شهر و 110 نفر باقيمانده (53.7%) در خارج از شهرها و در جاده هاي بين شهري مجروح شده بودند. نتيجه گيري: باتوجه به يافته هاي اين مطالعه به نظر مي رسد با افزايش وسايل نقليه در استان كردستان به تعداد تصادفات افزوده خواهد شد در حاليكه هيچكدام از مصدومين مطالعه ما از كمربند ايمني و يا كلاه ايمني استفاده نمي كردند. بنابراين مي توان اولويتهاي ترافيكي استان كردستان را توجه كامل به آموزش عامه مردم جهت رعايت نكات ايمني، توجه به نحوه جابجايي مسافر در سطح استان بخصوص توسط سواريهاي مسافركش و همچنين توجه به رعايت امنيت عابرين پياده و موتورسواران اعلام نمود.

Road accident mortality and morbidity in Besat Hospital accident ward
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Road accidents are the 9th main cause of death and it will be expected to be the 3rd factor of mortality and morbidity by 2020. This study wad done to determine epidemiological characteristics of those subjects who were injured during road accident. Materials & Methods: The statistical population included all road accident injured patients who referred to Besat Hospital in 1999. This study was descriptive and data was collected by interviewing patients or their family and recording the result in a checklist. Data was analyzed by SPSS win and descriptive statistics. Results: A total number of 205 subjects including 34 (16.6%) female and 171 (83.4%) male were studied. Of those cases, 8 (3.9%) were died in the hospital, 95 cases (46.3%) were injured in the urban roads and streets and the other 110 cases (53.7%) were injured in interurban road accidents. None of the injured patients used seat belts in cars or helmet when they ride motorcycles. Conclusions: with respect to the result of this study by increasing the number of cars and motor vehicles, the rate of accidents and the number of victims will increase. Authorities must give priority to public education on traffic laws and immunity precautions, especially for public transportation drivers, motorcyclists and pedestrians.

قیمت : 20,000 ريال