شيوع بتاتالاسمي مينور در شهرستان سنندج

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

دوره 1 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

اين مطالعه از مهر ماه سال 1374 تا اسفند ماه سال 1375 در مركز تحقيقات تالاسمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان با اهداف تعيين شيوع ناقليت ژن بتا تالاسمي، ارائه متد مناسب براي غربالگري و جلوگيري از بروز موارد جديد بتا تالاسمي ماژور از راه ارائه مشاوره به ازواج ناقل ژن قبل از ازدواج انجام پذيرفته است. نمونه ها 8996 نفر از مراجعين آزمايش هاي پيش از ازدواج در شهرستان سنندج بودند كه با روش نمونه گيري متوالي انتخاب گرديدند. نمونه ها در مرحله اول غربالگري براساس شاخص حجم متوسط گلبولي غربال مي شدند. موارد دچار ميكروسيتوز پس از دريافت آهن خوراكي به مدت يك ماه مجددا ارزيابي گرديده و در صورت عدم اصلاح ميكروسيتوز براي آنان هموگلوبين A2 با روش ميكروكروماتوگرافي ستوني اندازه گيري مي شد و موارد بالاي 3.6% به عنوان مورد ناقل ژن بتا تالاسمي شناخته و ثبت مي گرديد. با اين روش كل مبتلايان 312 نفر بودند كه 3.5% از كل موارد نمونه را تشكيل مي دادند.

Beta Thalassemia trait in Sanandaj
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword:
قیمت : 20,000 ريال