اصلاح روش هاي آموزش و يادگيري «مواجهه با مشكلات»، كليد روش يادگيري بر اساس حل مشكل (PBL)

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

دوره 1 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

گاه اينگونه تصور مي شود كه آموزش در سطوح دانشگاهي، نمي تواند براساس روش حل مشكل آغاز شود، زيرا كه در ابتدا دانشجويان بايد يك دانش پايه داشته باشند، اگرچه دانشجويان در برخي از سطوح، داراي دانش قابل توجهي هستند اين مقاله در صدد روشن ساختن جنبه هاي چهارگانه اي است كه نشان مي دهد، چرا يادگيري در سطح دانشگاه مي تواند براساس حل مشكل پي ريزي شود و اصولا چرا بايد چنين كاري صورت پذيرد. اين جنبه ها مربوطند به تفاوت بين دانش مورد نياز براي فهم يك مشكل و دانش مورد نياز براي حل آن، تفاوت بين ساختار منطقي يك عمل نظام يافته و روشي سودمند براي فهم آن ساختار، مشاركت در آموزش و يادگيري مسائلي كه دانش ما درباره آنها اندك است و يك بعد اخلاقي كه در روش يادگيري براساس حل مشكل نهفته است.

كلمات كليدي:
Chanching in the teaching and learning
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword:
قیمت : 20,000 ريال