گزارش يك مورد پنوموتوراكس با IPPV در زمينه بيماري هاي انسدادي ريه

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

دوره 1 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

پنوموتراكس فشارنده يكي از مهمترين عوارض حين و بعد از بيهوشي مي باشد و در صورت عدم تشخيص و درمان به موقع مي تواند منجر به كلاپس قلبي عروقي و احياء غير موثر گردد، در حاليكه با شناخت به موقع، درمان آن امري بسيار ساده است و مي توان سريعا از مشكلات جدي بعدي جلوگيري نمود.

كلمات كليدي:
Case report: A pneumothorax with IPPV
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword:
قیمت : 20,000 ريال