بررسي عوامل مستعد كننده تولد نوزاد با وزن كم (LBW) در جمعيت تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني سميه و عباس آباد در شهر سنندج

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

دوره 1 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

وزن يك نوزاد رسيده (ترم) بطور طبيعي بايد 2.5 تا 4.5 كيلوگرم باشد و وزن كمتر از 2.5 كيلوگرم در بدو تولد دلالت بر كم وزني نوزاد دارد كه مي تواند دلايل مختلفي داشته باشد. نگارندگان رابطه تعدادي ديگر از عوامل مانند سن مادر، وزن مادر، سيگاري بودن والدين، شغل سرپرست خانوار، تحت مراقبت بودن مادر در دوران بارداري و ميزان فشار خون مادر را در دوران بارداري را با وزن كودك در لحظه تولد ارزيابي نمودند. جهت اجراي اين بررسي از مجموع كودكان تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني سميه و عباس آباد شهر سنندج 163 نوزاد بعنوان گروه شاهد (وزن در لحظه تولد بيشتر از 2.5 كيلوگرم) و تعداد 153 نوزاد بعنوان گروه مورد (وزن در لحظه تولد 2.5 كيلوگرم و كمتر از آن) را بصورت مطالعه اي مشاهده اي (تحليلي) گذشته نگر از سال 1370 تا 1374 در دو مركز بهداشتي درماني در سطح شهر سنندج مورد بررسي قرار دادند. در اين تحقيق با حذف تاثير برخي از عوامل همچون سواد مادر، تعداد زايمان هاي مادر و فاصله زايمان ها كه در ديگر مطالعات بطور مكرر اثر آنها بر كم وزن بودن كودك در لحظه تولد تائيد شده است (از طريق همسان سازي)، نتايج حاصله حاكي از آن بود كه بين سن مادر و وزن كم كودك در لحظه تولد رابطه وجود دارد (P<0.01). همچنين رابطه بين سيگاري بودن پدر و وزن كم كودك در لحظه تولد تاييد گرديد. اين تحقيق همچنين نشان داد بين ميزان مراقبت از مادر در دوران بارداري و وزن كم كودك در لحظه تولد (P<0.01) رابطه معني دار وجود دارد (OR=2.83) و وزن مادر در دوران بارداري و روند افزايش آن روي وزن كودك در لحظه تولد موثر بوده است (P<0.03). اما رابطه اي بين ميزان فشار خون در دوران بارداري و وزن كودك در لحظه تولد تاييد نشد. در نهايت مي توان گفت، نتايج اين مطالعه با ديگر مطالعات انجام شده در اكثر موارد همخواني داشته و در مورد تاثير سيگاري بودن پدر بر تولد با وزن كم و همچنين ميزان مراقبت از مادر در دوران بارداري و رابطه آن با كم وزن بودن كودك در لحظه تولد امري است كه بايد مورد توجه برنامه ريزان و مسئولين سيستم بهداشتي بطور جدي قرار گيرد.

Evaluation effective factors on the LBW
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword:
قیمت : 20,000 ريال