مقايسه تاثير آنتي بيوتيك پروفيلاكسي كوتاه مدت و دراز مدت در پيشگيري از عفونت هاي بعد از زايمان در سزارين هاي انتخابي در بيمارستان حضرت رسول (ص) سنندج

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

دوره 1 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

عفونت هاي لگني از شايعترين عوارض جدي بعد از زايمان و يكي از سه علت اصلي مرگ و مير مادران مي باشد. عفونت رحمي در زايمانهاي واژينال بدون عارضه، غير شايع است اما مشكل عمده اي متعاقب عمل سزارين محسوب مي شود. استفاده از آنتي بيوتيك پروفيلاكتيك قبل از عمل كه به دو روش كوتاه مدت و دراز مدت صورت مي گيرد، تغييراتي در شيوع عفونت رحمي متعاقب سزارين ايجاد كرده است. بررسي حاضر با انجام يك مطالعه كارآزمايي تصادفي شده باليني به مقايسه تاثير پروفيلاكتيك اين دو روش پرداخته است. با استفاده از روش نمونه گيري متوالي، 190 نفر از زنان مراجعه كننده جهت سزارين انتخابي به بيمارستان حضرت رسول (ص) سنندج انتخاب و در دو گروه دريافت آنتي بيوتيك پروفيلاكسي كوتاه مدت و دراز مدت قرار داده شده اند. براساس نتايج بدست آمده، در 15.5% از بيماران دريافت كننده پروفيلاكسي دراز مدت و %4.8 آنهايي كه در گروه پروفيلاكسي كوتاه مدت قرار داشتند، عفونت رخ داد. تجزيه و تحليل نهايي نتايج با استفاده از آزمون دقيق فيشر انجام شد (P=0.05) كه مويد عدم اختلاف آماري معني دار بين دو روش فوق الذكر است لذا مي توان با استفاده از روش پروفيلاكسي كوتاه مدت به نحوي موثري از عفونت بعد از زايمان پيشگيري كرد و عوارض جانبي ناشي از آنتي بيوتيك ها را كاهش داده و مدت بستري در بيمارستان را كوتاه نمود.

Effect of long time and short time antibiotic therapy on the elective cesareans infections
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword:
قیمت : 20,000 ريال