مقايسه دو روش تشخيص برگشت مثانه اي-حالبي ادرار در كودكان مبتلا به عفونت ادراري

مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه(نام قديمي، فصلنامه بهبود)

دوره 9 - شماره 25

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: عفونت دستگاه ادراري يكي از بيماري هاي شايع كودكان است. برگشت مثانه اي – حالبي ادرار يكي از عوامل مستعدكننده ابتلا به عفونت ادراري در كودكان مي باشد. روش هاي رايج براي شناسايي برگشت ادرار، سيستوگرافي با ماده حاجب و سيستوگرافي با استفاده از ماده راديونوكلوئيدي مي باشند. اين مطالعه به منظور مقايسه دو روش سيستوگرافي غيرمستقيم راديونوكلوئيدي (IRC) با روش چرخه تخليه ادراري (Voiding Cycling) و سيستوگرافي با استفاده از ماده حاجب (VCUG) در تشخيص برگشت ادراري صورت گرفت.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر، تحليلي و از نوع ارزش تشخيصي مي باشد كه به صورت نمونه گيري در دسترس در روي 55 كودك با تشخيص عفونت دستگاه ادراري در طي سال هاي 81-1380 انجام پذيرفت. نمونه ها در طول 6 ماه به درمانگاه بخش نفرولوژي بيمارستان رازي كرمانشاه مراجعه كرده بودند. به منظور شناسايي برگشت ادراري، 109 حالب نمونه ها (يك كودك داراي يك كليه بود) با استفاده از دو روش IRC و VCUG به فاصله حداكثر يك ماه مورد بررسي قرار گرفتند. براي تعيين ميزان هم خواني نتايج از ضريب كاپا و براي مقايسه توانايي تشخيص دو روش از آزمون مك نمار استفاده شد.
يافته ها: كودكان مورد بررسي داراي ميانگين سني 4/ 5 سال با حداكثر 13 سال و حداقل 6ماه بودند. 38 كودك (1/ 69%) دختر و 17 كودك (9/ 30%) پسر بودند. 70درصد از كودكان بالاي 3 سال توانايي كنترل ادرار داشتند. از 109 حالب مورد بررسي، 29 حالب (4/ 26%) كه داراي برگشت ادراري بودند، با استفاده از روش IRC مورد شناسايي قرار گرفتند. اين در حالي است كه با استفاده از روش VCUG تنها در 15 حالب (6/ 13%) برگشت ادراري تشخيص داده شد. از نظر آماري دو روش مورد بررسي در شناسايي برگشت ادراري با يكديگر هم خواني نداشتند (p<0.001, Kappa=0.556) و روش IRC قدرت بالاتري را در تشخيص برگشت ادراري نسبت به VCUG دارا بود.
بحث: اگرچه نتايج اين مطالعه تفاوت آشكاري را در ارزش تشخيصي روش هاي مورد مطالعه نشان داده، اما از آنجاكه روش گفته شده وابسته به رعايت شرايط تكنيكي خاص مي باشد، توصيه مي شود با رعايت شرايط ايدئال از روش IRC كه داراي مطلوبيت بيشتري در تشخيص است، استفاده شود.

The comparison of indirect radionuclide cystography (IRC) and voiding cystourethrography (VCUG) in diagnosing vesicourethral reflux (VUR)
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Vesico-Urethral Reflux (VUR) is the most common complication of Urinary-Tract Infection (UTI). Detecting VUR has been classically achieved by Voiding Cystourethrography (VCUG). Radionuclide cystography will detect VUR, but fails to provide the same detailed anatomical information as VCUG. This study designed to compare the IRC and VCUG.
Materials & Methods: This study has been done on 55 patients suffering from UTI admitted in Razi Hospital of Kermanshah during 2001-2. They were evaluated by two methods (VCUG and IRC), which were performed apart from each other during one month for each patient.
Results: From 55 patients 69% were females and 30.9% were males. The age range of patients was 6 months to 13 years. From 109 renal units VUR was detected by cycling IRC in 29 patients (26.4%) while in 15 patients by VCUG (13.9%).
Conclusion: The result of this study indicated that IRC had a higher sensitivity in comparison with VCUG technique. So it is recommended that the IRC Method be used in diagnosing Vesico Urethral Reflux.

قیمت : 20,000 ريال