عوارض آندوسكوپي دستگاه گوارش فوقاني در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان فاطميه سمنان، 80-1370

مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه(نام قديمي، فصلنامه بهبود)

دوره 8 - شماره 20

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: آندوسكوپي تشخيصي و درماني بطور رايج در اكثر مراكز دنيا از جمله ايران استفاده مي شود و اين روش مانند همه روشهاي تهاجمي، احتمال خطرات بالقوه مهمي را براي بيماران به همراه دارد. هدف اين پژوهش تعيين عوارض آندوسكوپي دستگاه گوارش فوقاني در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان فاطميه سمنان طي سالهاي 80-1370 مي باشد. مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع مطالعه توصيفي-مقطعي مي باشد كه طي آن در يك دوره 10 ساله (80-1370) كليه بيماراني (25820 مورد) كه بمنظور انجام آندوسكوپي تشخيصي يا درماني دستگاه گوارش فوقاني به بيمارستان فاطميه سمنان مراجعه نموده و تحت آندوسكوپي قرار گرفته بودند بصورت سرشماري انتخاب شدند و ضمن ثبت اطلاعات دموگرافيك، عوارض آندوسكوپي در آنها مورد ارزيابي قرار گرفت. يافته ها: بررسي آماري داده ها نشان داد كه ميزان بروز عوارض 0.116% مي باشد كه 0.073% مربوط به عوارض گاستروسكوپي تشخيصي (0.058 بدون بيوپسي و 0.015 با بيوپسي) بودند و شامل مالوري وايز (پارگي مخاط جدار مري و معده( 0.026%، دررفتگي مفصل فك 0.015%، ايست قلبي تنفسي 0.015%، گيركردن دستگاه 0.002%، خونريزي 0.001% و بقيه موارد (0.014%) شامل پرفوراسيون، تشنج. هذيان، ليكن پلان، خونريزي از بيني، آسپيراسيون و متهمو گلوبينمي بودند. از طرفي عوارض گاستروسكوپي درماني 0.019% (اسكلروتراپي 0.015% و پوليپكتومي 0.004%) بود. ضمنا از كل موارد 0.023% فوت كردند. بحث: يافته ها نشان مي دهد كه آندوسكوپي، مانند همه روشهاي تهاجمي، احتمال بروز عوارضي را براي بيماران به همراه دارد. براين اساس پيشنهاد مي گردد براي پيشگيري از اين عوارض در انتخاب بيمار، تكنيك مناسب و آندوسكوپيك مجرب دقت لازم بعمل آيد.

The complications of upper gastrointestinal endoscopy in patients referring to Semnan Fatemiah Hospital during 1991-2001
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Therapeutic and diagnostic endoscopy applied generally all over the world and Iran is no exception in this regard. The method like all invasive methods probably has potential danger on patients. The aim of this study was to determine the rate of complications of upper gastrointestinal endoscopies (UGE) in patients referring to Semnan Fatemiah Hospital during 1991-2001. Material and Methods: This study is a descriptive-cross-sectional one, in which during a decade, all patients who referred to the Fatemiah Hospital (25820 cases) for upper were selected and despite of recording their demographic data, their endoscopy complications were evaluated. Results: Data analysis indicated that the rate for complications in all patients who experienced UGE was 0.116% in which 0.073% belonged to gastroscopy (0.058% without biopsy and 0.015% with biopsy) including Mallory wise (0.026% mucosal perforation of stomach and esophagus), 0.015% mandibular joint dislocation, 0.015% cardiopulmonary arrest, 0.002% instrument obstruction, 0.001% bleeding and 0.014% for the rest, including other perforation, seizure, hallucination, lichen planus, epistaxy, aspiration, methemoglobinemia, while the rate for complication in therapeutic endoscopies was 0.019% which included 0.015% for sclerotherapy and 0.004% for polypectomy. Finally the rate for mortality was 0.023%. Conclusion: The findings showed that endoscopies like all invasive methods may have potentials dangers on patients. Therefore in order to prevent the complications related to employing endoscopies, caution should be exercised in employing appropriate techniques and experienced endoscopists.

قیمت : 20,000 ريال