مطالعه ميزان شيوع بيماري هاي دريچه اي ناشي از تب رماتيسمي در دانش آموزان شهر تبريز در سال 71-1369

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 29 - شماره 25

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مطالعه ميزان شيوع بيماري هاي دريچه اي ناشي از تب رماتيسمي بمدت دو سال از سال 71-1369 در بين 288692 دانش آموز مشغول به تحصيل شهر تبريز در سه مرحله انجام گرفت. نتايج بدست آمده نشان داد ميزان شيوع بيماري 11.77 مورد در 100000 نفر مي باشد و نسبت شيوع در دختران 0.0001436 و در پسران 0.0000936 بوده كه در مقايسه با كشورهاي صنعتي 20-10 برابر بيشتر بوده است ولي ميزان شيوع اين بيماري برخلاف انتظار نسبت به شهر تهران كمتر بوده است.

كلمات كليدي:
Study of prevalence of Rheumatic valvular disease in school children of Tabriz, 1989-91
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

This study was undertaken to determine the prevalence of rheumatic valvular heart disease among 288692 school children in Tabriz. The study was conducted for two years from 1989 through 1990. The results obtained, demonstrate an 11.77 per 100000 prevalence rate. The prevalence rate for girls and boys was 0.000143 and 0.0000936 respectively. Comparing these figures with those in developed countries shows them to be 10 to 20 fold greater. But on the contrary to our expectation, there were lower compared with the prevalence of the disease among school children in Tehran.

Keyword: