ارزيابي كارآيي تصفيه‏ خانه فاضلاب: مطالعه موردي شهر زنجان

سلامت و بهداشت اردبيل

دوره 1 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: با توجه به اهميت دفع بهداشتي فاضلاب و تصفيه صحيح و اصولي آن در جوامع كنوني و امكان تخليه پساب به آبهاي پذيرنده جهت مصارف گوناگون از جمله كشاورزي؛ و به منظور ارزيابي عملكرد تصفيه‏خانه فاضلاب شهر زنجان، اين پژوهش در سال 1387 در زنجان انجام گرفت.
روش كار: اين پژوهش بصورت توصيفي- مقطعي بمدت 10 ماه در سال 1387 (از خردادماه لغايت اسفندماه) در تصفيه‏خانه شهر زنجان انجام گرفت. نمونه‏برداري و آزمايشات بصورت روزانه بر روي فاضلاب خام ورودي و پساب خروجي انجام شده و كارآيي تصفيه‏خانه با سنجش پارامترهاي TSS، BOD5 و COD و نيز MLSS، MLVSS و SVI در حوض هوادهي؛ بر اساس كتاب استاندارد متد ويرايش بيستم مورد بررسي قرار گرفت.
يافته‏ها: نتايج تحقيق نشان داد كه راندمان حذف TSS، BOD5 و COD از فاضلاب ورودي، به ترتيب 91 /77 ، 25/ 87 و 29 /87 درصد بوده و ميانگين غلظت پارامترهاي مذكور در پساب خروجي به ترتيب 2/ 30، 63/ 18 و 37 /33 ميلي‏گرم در ليتر مي‏باشد كه با استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست ايران در استفاده مجدد از پساب براي مصارف كشاورزي، مطابقت دارد.
نتيجه‏گيري: با عنايت به اينكه كارايي تصفيه‏خانه زنجان در حذف آلاينده‏هاي فاضلاب بطور متوسط در حدود 84 درصد است، لذا سيستم لجن فعال مورد استفاده در اين تصفيه‏خانه كارآمد بوده و پساب توليدي، از نظر پارامترهاي مورد مطالعه (TSS، BOD5 و COD) با استانداردهاي رايج مطابقت دارد، لذا قابليت استفاده مجدد و يا تخليه به آبهاي پذيرنده را دارا مي‏باشد.

Assessment of Wastewater Treatment Plant Efficiency: a Case Study in Zanjan
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objective: Considering importance of wastewater treatment and disposal in contemporary societies as well as the possibility of effluent discharge of Wastewater Treatment Plants (WWTP) to water courses, or reusing it; this study conducted to assess efficiency of Zanjan WWTP in 2008.
Methods: This cross-sectional study was performed from June to March 2008 in Zanjan WWTP. Sampling was accomplished from inlet and outlet flow of treatment plant and measurement of TSS, BOD5,COD, MLSS, MLVSS, and SVI indices in aeration ponds were done based on standard method version 20.
Results: Removal efficiency of TSS, BOD5, and COD was 77.91, 87.25 and 87.29 percent with respective average concentration of 30.2, 18.63 and 33.37 milligram per liter in outlet flow. These results are in accordance with standards of Iranian Department of Environment to be used for agricultural purposes.
Conclusion: efficiency of pollutants removal in Zanjan WWTP is around 84 percent which complies with Iranian regulation, thus the flow is suitable for reuse or discharge to water courses.

قیمت : 20,000 ريال