بررسي تأثير آموزش بر آگاهي، نگرش و عملكرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهر خلخال در مورد كم خوني فقر آهن در سال 1388

سلامت و بهداشت اردبيل

دوره 1 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: كم‏خوني ناشي از فقر آهن يكي از شايع‏ترين كمبودهاي تغذيه‏اي در سراسر جهان و از عمده‏ترين مسائل بهداشت همگاني در كشورهاي توسعه‏يافته و در حال توسعه بويژه در ميان كودكان و زنان است. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير آموزش بر آگاهي، نگرش و عملكرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهر خلخال در مورد كم‏خوني فقر آهن انجام شده است.
روش كار: اين مطالعه بصورت نيمه تجربي‏- مداخله‏اي، بر روي 600 نفر از دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهر خلخال در دو گروه مداخله و كنترل (هر گروه 300 نفر) انجام شد. ابزار گردآوري داده‏ها، پرسشنامه‏اي مشتمل بر اطلاعات دموگرافيك و سئوالات سنجش آگاهي، نگرش و عملكرد بود، كه قبل و 8 هفته بعد از مداخله (آموزش بصورت سخنراني، بحث و توزيع پمفلت در مورد كم‏خوني فقر آهن) توسط دانش آموزان تكميل و سپس دو گروه (نتايج پيش آزمون و پس آزمون) با هم مقايسه شدند. داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار آماريSPSS 11.5 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته‏ها: نتايج مطالعه اختلاف آماري معني‏داري بين نمرات آگاهي، نگرش و عملكرد در دو گروه بعد از مداخله نشان نداد. نتايج آزمون رگرسيون لجستيك نشان داد كه شغل و تحصيلات پدر جزو عوامل پيشگويي‏كننده بودند.
نتيجه‏گيري: بر اساس يافته‏هاي اين پژوهش، اجراي برنامه آموزشي بلند مدت و استفاده از روش‏هاي مختلف آموزش بهداشت بخصوص آموزش‏هاي رسانه‏اي، براي ارتقاء آگاهي، نگرش و عملكرد دانش آموزان در ارتباط با آنمي فقر آهن پيشنهاد مي‏شود.

The Effect of Education on Knowledge, Attitude & Practice of Mid-School Girls on Iron–Deficiency Anemia in Khalkhal in 2009
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objective: Iron deficiency anemia (IDA) is one of the most common nutritional deficiencies in the world and an important public health problem in developing countries, especially among children and women. The objective of this research was determination of the effect of education on knowledge, attitude & practice (KAP) of mid- school girls about iron-deficiency anemia.
Methods: In this quasi-experimental study, 600 mid-school students were randomly selected and divided in two groups (300 students each group). Data were collected by a questionnaire.
A pre-test was taken for each group and 8 weeks after intervention (implementation of learning by lecture, discussion and distributing pamphlet), a post-test was taken. Data were analyzed by descriptive and inferential statistic using SPSS 11.5/win.
Results: Findings indicated no statistically significant difference between KAP among two groups after intervention. Logistic regression test showed that, father's education and job title were predictive factors.
Conclusion: Implementation of longer period of educational programs and applying new educational methods to improve student's KAP on IDA are recommended.

قیمت : 20,000 ريال