طراحي مجموعه حداقل داده هاي ملي براي صدمات ارتوپدي

فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات باليني در علوم پيراپزشكي

دوره 3 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه: صدمات ارتوپدي شايع­ترين نوع صدمات هستند. براي شناسايي علل اصلي صدمات، نياز به جمع­آوري داده­ها به صورت استاندارد در سطح ملي مي­باشد كه ضرورت ايجاد مجموعه حداقل داده­ها را تبيين مي­نمايد. لذا مطالعه حاضر با هدف طراحي مجموعه حداقل داده­ها براي صدمات ارتوپدي انجام شد.
روش ها: اين پژوهش كاربردي به روش توصيفي در سال 1392 انجام شد. داده­ها از پرونده­هاي بيماران صدمات ارتوپدي در بيمارستان­هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران، دفاتر اسناد پزشكي، پزشكي قانوني، مركز فوريت­هاي پزشكي و همچنين اينترنت و منابع كتابخانه­اي جمع­آوري شدند. نمونه پژوهش بر اساس رده­هاي S22-S99 كتاب ICD-10­(International Classification of Diseases) به صورت تصادفي از پرونده­هاي بيماران صدمات ارتوپدي انتخاب شد. منابع بازيابي شده از اينترنت نيز به طور كامل ارزيابي شدند. داده­ها با استفاده از فرم استخراج داده، جمع­آوري و با استفاده از پرسشنامه و روش دلفي به نظرسنجي گذاشته شدند. روايي پرسشنامه از طريق روايي محتوا و پايايي آن به روش آزمون مجدد بررسي شد.
يافته­ها: مجموعه حداقل داده­هاي صدمات ارتوپدي به دو دسته داده­هاي مديريتي با شش كلاس و 142 عنصر داده و باليني 17 كلاس و 250 عنصر داده تقسيم شدند.
نتيجه­گيري: پژوهش نشان داد بعضي عناصر داده­اي ضروري موجود در Minimum Data Set) MDS) ساير كشورها، يا مورد نياز سازمان­ها يا ارائه دهندگان مراقبت در كشور هستند، كه جمع­آوري نمي­شدند. لذا فهرست كاملي از مجموعه حداقل عناصر داده­ها ايجاد شد. جمع­آوري داده­هاي جامع درباره علت و مكانيسم صدمات، بهداشت عمومي را قادر مي­كند در مورد صدمات اطلاع­رساني كرده و از بروز آنها جلوگيري كند.

Designing the Minimum Data Set for Orthopedic Injuries
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: Orthopedic injuries are the most common types of injuries. To identify the main causes of injuries, collecting data in the standard manner at the national level are needed, which justifies necessity of making a minimum data set. The aim of this study was designing a minimum data set for orthopedic injuries.
Methods: This research was applied and performed in a descriptive and cross-sectional manner in 2013. Data collected from hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences that had orthopedic department, insurance, medico-legal and emergency centers, and so internet and library. Research documents were orthopedic injury records in 2012 and documents that retrieved from the internet. Records with Random sampling by S22-S99 categories from ICD_10 were selected, and the related Internet sourced data was evaluated entirely. Data collected using a checklist. In order to make a consensus about the data elements the Delphi technique was applied, using a questionnaire. The content validity of questionnaire was assessed using expert’s opinions and reliability by test-retest method.
Results: A minimum data set of orthopedic injuries divided into two categories: administrative with six classes including 142 data elements, and clinical with 17 classes including 250 data elements.
Conclusions: This study showed that some of the essential data elements that were in other country’s MDS or required for organizations and health care providers was not included. So a complete list of a minimum set of data elements was created. Existence of comprehensive data about the causes and mechanisms of injuries enables public health policy-makers to be informed about injuries occurrence, and taking rationale measures to deal with these problems.

قیمت : 20,000 ريال