شيوع اختلال بيش فعالي-كم توجهي در دانشجويان خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دوره 12 - شماره 5

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: اختلال بيش فعالي-كم توجهي يك اختلال عصبي و ارثي است كه در بزرگسالان عمدتا ً از بين نمي رود، اين اختلال براي دانشجويان مبتلا مشكلات بسياري در زمينه هاي عاطفي، اجتماعي، تحصيلي و شغلي ايجاد مي‏كند. هدف اين مطالعه تعيين ميزان شيوع اختلال بيش فعالي-كم توجهي در دانشجويان ساكن خوابگاههاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل مي‏باشد. روش كار: اين مطالعه از نوع توصيفي- مقطعي مي‏باشد. تمامي دانشجويان ساكن خوابگاههاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در سال تحصيلي 87-88 انتخاب شدند. در اين مطالعه از دو پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه اول مربوط به مشخصات دموگرافيك و پرسشنامه دوم شامل پرسشنامه تشخيصي كوتاه اختلال بيش فعالي- كم توجهي بزرگسالان كانرز بود. براي تكميل پرسشنامه ها از روش سرشماري و خود گزارشگري استفاده شد. داده ها پس از جمع آوري با استفاده از آزمون هاي آماري توصيفي و كاي دو و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها: يافته هاي تحقيق نشان داد كه از كل جمعيت نمونه تحقيق 3/ 65 درصد زن و 7/ 34 درصد مرد هستند. از اين تعداد 8 /93 درصد مجرد و 2/ 6 درصد متاهل بودند. نتايج همچنين نشان داد كه شيوع اختلال بيش فعالي-كم توجهي در جمعيت مورد مطالعه 6/ 8% است. بررسي ها، شيوع بيشتر بيماري را در افراد مذكر نشان داد. همچنين در گروه بيش فعالي-كم توجهي ميزان بالاتري از سابقه اختلال روانپزشكي، مصرف داروهاي روانپزشكي و مصرف سيگار وجود داشت. نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه و شيوع بالاي اين اختلال نياز به توجه بيشتر به دانشجويان در اين زمينه در جهت شناسايي و معرفي به موقع افراد مبتلا به روانپزشك به منظور درمان و پيشگيري از عوارض اين اختلال در آينده ضروري به نظر مي رسد.

Prevalence of ADHD among the Students Residing in Dormitory of Ardabil University of Medical Sciences
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objective: Attention Deficit-Hyperactivity Disorder (ADHD) is a heredity and psychological disorder that often continues to adulthood and causes great number of emotional, social, educational and occupational problem for college students. The aim of this study is to determine the prevalence of ADHD among students residing in the dormitory of Ardabil University of Medical Sciences. Methods: In this cross sectional study, all students in the dormitory of Ardabil University of Medical Sciences were included. They filled the Self reporting Conner’s ADHD questionnaires. Data were extracted and analyzed with SPSS. Results: During this study, the prevalence of ADHD was 8.6 percent. The males show more involvement rate than females. The students with ADHD showed more incidences of smoking and psychotropic drug consumption. Conclusion: Due to the high prevalence of ADHD among the college students, early diagnosis and treatment of ADHD seems to be necessary.

قیمت : 20,000 ريال