بررسي مشخصات و تاثيرات وزوز گوش در كارگران در معرض صداي محل كار

سلامت كار ايران

دوره 11 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: نوفه يا صداي محل كار از علل عمده ايجاد كم شنوايي و وزوزگوش است. در مطالعه حاضر، ضمن بررسي ويژگي هاي آكوستيكي وزوز، ارتباط آنها با كم شنوايي و عصبانيت افراد بررسي گرديد.
روش بررسي: مطالعه حاضر روي 56 كارگر مرد در محدوده سني40 تا 56 سال، شامل 28 فرد دچار وزوزگوش و كم شنوايي با سابقه طولاني كار در محيط با نوفه بيش از حد مجاز و 28 فرد شاهد همگن با شنوايي هنجار انجام شد. كم شنوايي افراد از نوع حسي-عصبي نزولي در حد متوسط و متقارن در دو گوش بود. ويژگي هاي آكوستيكي و تاثيرات وزوزگوش از طريق تاريخچه گيري پرسيده شد و آزمون معاينه مختصر وضعيت شناختي براي كليه افراد انجام شد.
يافته ها: زير و بمي صداي وزوز اكثر افرد در محدوده فركانس هاي بالا، بلندي وزوز بيشتر در حد متوسط، نوع وزوز ممتد و بيشتر با بلندي ثابت، آزاردهندگي وزوز بيشتر در حد متوسط تا زياد، و وزوز بيش از همه بر خواب و تمركز افراد تاثير داشت. بين آستانه شنوايي در فركانس 4000 هرتز و مشخصات آكوستيكي وزوز، ارتباط معناداري وجود داشت (002/ 0> p ). همچنين وزوزگوش در تقويت شخصيت عصباني در افراد، موثر بود (047/ 0> p ). بين دو گروه در امتياز آزمون معاينه مختصر وضعيت شناختي، اختلاف معناداري مشاهده شد (025/ 0> p ).
نتيجه گيري: مطالعه حاضر، تاثير كم شنوايي و وزوزگوش بر شناخت، و ارتباط مشخصات آكوستيكي وزوز با ميزان كم شنوايي و تقويت عصبانيت در افراد در معرض صداي محيط كار را نشان داد.

Characteristics and Effects of Tinnitus among Workers Exposed to Occupational Noise
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and aims: Occupational noise is a major cause of hearing loss and tinnitus. In the present study, acoustic characteristics of tinnitus were evaluated and their relation with hearing loss and nervousness was studied.
Methods: Our study was performed on 56 male workers aged between 40 to 56 years including 28 workers with accompanied hearing loss and tinnitus and a long history of working in environments with excessive noise and 28 matched workers with normal hearing. Acoustic characteristics and the effects of tinnitus were assessed by case history, and Mini-Mental State Examination Test was performed for all subjects.
Results: In the most cases, tinnitus had high pitch and moderate stable loudness. It was continuous with moderate to high annoying effect and often with an impact on sleep and concentration of individuals. Significant relation was observed between hearing threshold in 4000 Hz frequency and acoustical characteristics of tinnitus (P<0.002). Further, tinnitus had impact on nervousness personality of the cases (p<0.047). Statistically significant difference was observed between scores of two groups in Mini-Mental State Examination Test (p<0.025).
Conclusion: Our study revealed the effect of hearing loss and tinnitus on general cognition, the relationship between acoustic characteristics of tinnitus and degree of hearing loss, andstrengthening of nervousness in workers exposed to occupational noise.