نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

اتانول بوسيله تضعيف اعمال عصب حركتي كه با مكانيسم افزايش تحريكات انترنرون هاي (Ren-shaw) صورت مي گيرد خاصيت آنتي اسپاسموديك عضلاني مخطط دارد. اما اثرات محيطي آن در عضله تيبياليس قدامي گربه عبارتست از افزايش ماكزيمم انقباض عضلاني در رسپانس به تحريكات عصبي. منحني دوزرسپانس به استيل كولين و كرباكول بطور قابل توجه توسط اتانول در عضله دو بطني گردني جوجه به طرف چپ منتقل مي شود. انسداد عصبي عضلاني با فلج كننده هاي غير دپلاريزان توسط اتانول خنثي مي شود و تضعيف عضلاني ايجاد شده بوسيله فقدان ++Ca و يا افزايش مقدار ++Mg نيز از بين مي رود. نتايج آزمايشات انجام يافته نشان مي دهد كه اثرات اصلي اتانول در انتقال عصبي و عضلاني مخطط از طريق پيش سيناپسي با افزايش ترشح ترانسميتر و از طريق پس سيناپسي از طريق فعال شدن پديده تبديل تحريك به انقباض صورت مي گيرد. احتمالا علت اثرات مزبور تجهيز كلسيم داخل سلولي مي باشد.

كلمات كليدي:
Effects of Ethanol on contractility of skeletal muscle
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Ethanol has been shown to increase the rate of firing of Ren shaw interneurons, there by silencing the motoneurons, and this action may be partly the basis of it’s beneficial effect in spasticity. However its peripheral action, as demonstrated by intravenous injection, is to augment the maximal twitches of tibialis anterior muscle of anaesthetized cat evoked by nerve stimulation. On the chick biventer cervicis muscle preparation the dose response curve for acetylcholine and carbacol were moved to the left by ETOH, indicating potentiation. The neuromuscular block produced by non-depolarizing substance was rapidly reversed and response to added acetylcholine and carbacol were also potentiated. The augmentation in the rapidly stimulated preparation was similar to that of slowly stimulated muscle. ETOH was also capable of reversing neuromuscular block produced by deficiency of Ca2+ or excess of mg2+. The experiments indicated that ETOH does not exert its primary effects on neuromuscular transmission by a pre-junctionl site. Rather they suggest that the main effect of ETOH is a post junctional facilitating action.

Keyword: