اثر عصاره‌ي هيدروالكلي دارچين بر تشنج القا شده توسط استريكنين در موش سوري

مجله دانشكده پزشكي اصفهان

دوره 32 - شماره 299

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: تشنج، تخليه‌هاي الكتريكي غير طبيعي گروهي از نورون‌هاي مغزي است كه به طور موقت باعث اختلال در عملكرد طبيعي مغز مي‌شود. دارچين از جمله گياهان دارويي است كه در طب سنتي چين و هند به خواص آرام‌بخشي آن اشاره شده است. در اين مطالعه، به بررسي اثرات عصاره‌ي هيدروالكلي دارچين بر تشنج القا شده توسط استريكنين پرداخته شد.
روش‌ها: در اين مطالعه، 40 سر موش سوري در محدوده‌ي وزني g 35-25، به طور تصادفي انتخاب گرديدند و در پنج گروه 8تايي قرار گرفتند. گروه‌هاي مورد مطالعه، تحت تزريق صفاقي حامل عصاره (DMSO يا Dimethyl sulfoxide + سالين)، عصاره‌ي هيدروالكلي دارچين (mg/kg 100، 200 و 400) و ديازپام (mg/kg 10) جهت شاهد مثبت، قرار گرفتند. در تمامي گروه‌ها، پس از نيم ساعت استريكنين (mg/kg 5/1) تزريق و تأخير در شروع تشنج، مدت زمان تشنج و ميزان مرگ و مير، ثبت گرديد.
يافته‌ها: عصاره‌ي دارچين زمان شروع تشنج در گروه‌هاي دريافت كننده‌ي دوز mg/kg 200 و 400 را نسبت به گروه شاهد به طور معني‌داري به تأخير انداخت. همچنين در حيوانات دريافت كننده‌ي عصاره با اين دوزها، حملات تشنجي به ترتيب به ميزان 0/ 25 و 5/ 37 درصد كاهش يافت. به علاوه، درصد فراواني مرگ و مير ناشي از تشنج القايي به وسيله‌ي استريكنين در مقايسه با گروه شاهد كاهش نشان داد.
نتيجه‌گيري: عصاره‌ي هيدروالكلي دارچين در پيشگيري از تشنج القا شده توسط استريكنين مؤثر مي‌باشد.

Effect of Hydroalcoholic Extract of Cinnamomum on Strychnine-Induced Seizure in Mice
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: Seizure is defined as abnormal electrical discharges of neurons in CNS that leads to a temporary dysfunction of brain. Cinnamomum is an herbal medicine that has been used in China and India alternative medicine as a sedative agent. Therefore, this study was aimed to investigate the effect of hydroalcoholic extract of Cinnamomum on strychnine-induced seizure. Methods: Forty male mice weighting 25-35 g, were randomly selected and divided into 5 groups (n = 8). The animals received either extract vehicle (DMSO+saline), cinnamomum hydroalcoholic extract (100, 200 and 400 mg/kg ip) and diazepam (10 mg/kg) as the positive control. In all groups, thirty minutes later strychnine (1.5 mg/kg) was injected and seizure latency, duration of seizure and mortality rate were registered. Findings: The results showed that the seizure latency significantly delayed in animals treated with 200 or 400 mg/kg of cinnamomum extract compared to the control. In addition the seizure attacks reduced by %25 and 37.5 in animals received 200 or 400 mg/kg of the extract respectively. Also we found that the above treatment reduced strychnine-induced mortality compared to the control group. Conclusion: In conclusion we found that hydroalcoholic cinnamomum extract could prevent the strychnine-induced seizure.

قیمت : 20,000 ريال