مروري بر «دايره‌ المعارف اپيدميولوژي»

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 13 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:


مروري بر كتاب
مجله دانشگاه علوم پزشكي
رفسنجان
دوره سيزدهم،
خرداد 1393، 306-305
 
 
 
مروري بر «دايره‌ المعارف
اپيدميولوژي»
A Review on the “Encyclopedia of Epidemiology”
 
محسن رضائيان[1]
ئM. Rezaeian
 
 
 
 
 
 
 

كتاب دايره‌المعارف اپيدميولوژي در دو جلد، مشتمل بر 1240 صفحه در سال 2008
ميلادي توسط انتشارات SAGE  به زيور طبع
آراسته شده است. اين مجموعه، در بر گيرنده بيش از 600 واژه مرتبط با دانش
اپيدميولوژي است كه به سردبيري Sarah Boslaugh و همكاري جمع كثيري از دانشمندان با تخصص‌هاي مختلف به
رشته تحرير در آمده است. به نظر مي‌رسد كه سردبير اين مجموعه، با سابقه بيش از دو
دهه در مديريت داده‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي آماري، به خوبي از عهده اين كار بزرگ
برآمده است.
نحوه ورود هر واژه در دايره‌المعارف، بر اساس حروف الفبا
بوده و در توضيح هر واژه، يك مقاله كه به فراخور مي‌تواند از چند جمله تا چند صفحه
را در بر گيرد، به نگارش در آمده است. در ابتداي كتاب نيز، راهنماي خوانندگان قرار
داده شده است كه در آن، توضيحات مختلف اما نسبتاً جامعي براي چگونگي استفاده از
كتاب ارائه شده است.
براي نمونه، در اين راهنما ذكر شده است كه: تحت عنوان «شاخه‌هاي
اپيدميولوژي» (Branches of
Epidemiology) ، 20 شاخه مرتبط،
از «اپيدميولوژي كاربردي» (Applied
Epidemiology) گرفته تا
«اپيدميولوژي دامپزشكي» (Veterinary
Epidemiology) آورده شده است. همچنين،
در ادامه اين راهنما، آمده است: برخي از واژه‌ها در زير بيش از يك عنوان آمده‌اند.
براي مثال، اگر خوانندگان به دنبال واژه ژنتيك اپيدميولوژي (Genetic
Epidemiology) مي‌گردند،
مي‌توانند آن را تحت عنوان «شاخه‌هاي اپيدميولوژي» و يا «ژنتيك» جستجو نمايند كه
اين خود نشان‌دهنده ارتباط معنايي ميان عنوان‌هاي مورد استفاده در كتاب است.
يكي از مشخصات ممتاز كتاب، جامع بودن واژه‌هايي است كه
شناخت آن‌ها براي كساني كه به دانش اپيدميولوژي نياز دارند، ضروري است. براي مثال
علاوه بر واژه‌هاي مرتبط با دانش اپيدميولوژي، برخي از واژه‌هاي كتاب مرتبط با
دانش آمار حياتي است كه رابطه تنگاتنگي با دانش اپيدميولوژي دارد و خوانندگان به
راحتي مي‌توانند در كتاب، تعريف واژه‌هايي نظير كاپا (Kappa)، تجزيه و تحليل واريانس (Analysis of Variance)، نمودار پراكنش (Scatter plot)، مدل كاكس (Cox
Model) و موضوعاتي از اين
دست را بيابند.
همچنين، بخش ديگري از واژه‌ها مرتبط با بيماري‌ها، آسيب‌ها
و مسائل و مشكلات اجتماعي است كه خوانندگان مي‌توانند مقالاتي در خصوص موضوعاتي از
بيماري آلزايمر (Alzheimer’s Disease) گرفته تا جنگ (War) را در آن جستجو نمايند. حتي بخشي از
كتاب هم به شرح‌حال شخصيت‌هاي مهم در دانش اپيدميولوژي نظير جان اسنو(John Snow)  و جيمز ليند (James Lind)  اختصاص
يافته است.
از ديگر مشخصات برجسته كتاب، توضيح بسيار ساده هر يك از
واژه‌ها است. به عبارت ديگر، مقالات اين
دايره‌المعارف به شكلي به رشته تحرير در آمده‌اند كه براي مطالعه و درك اغلب آن‌ها،
نياز به دانش تخصصي وجود ندارد. از اين‌رو، مطالعه و استفاده از اين دايره‌المعارف
نه تنها براي متخصصين و دانشجويان رشته اپيدميولوژي، بلكه براي دانشجويان تمام
رشته‌هاي علوم سلامت و متخصصين غير اپيدميولوژي نيز بسيار مفيد و آموزنده مي‌باشد.
با توجه به قيمت نسبتاً گران كتاب (410 دلار)، غير ممكن است
همه افراد امكان خريد آن را داشته باشند. اما بدون شك، اين دايره‌المعارف يكي از
ضروري‌ترين كتبي است كه بايد در تمامي ‌كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي
يك نسخه از آن موجود باشد تا علاقمندان به دانش در حال توسعه اپيدميولوژي بتوانند
از آن بهره ببرند.


 
[1]- استاد گروه
آموزشي پزشكي اجتماعي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، رفسنجان، ايران
 تلفن:
5234003-0391، دورنگار: 5225209-0391، پست الكترونيكي: moeygmr2@yahoo.co.uk
 

كلمات كليدي:
A Review on the “Encyclopedia of Epidemiology”
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

مروري بر كتاب

مجله دانشگاه علوم پزشكي
رفسنجان

دوره سيزدهم،
خرداد 1393، 306-305

 

 

 

مروري بر «دايره‌ المعارف
اپيدميولوژي»

A Review on the “Encyclopedia of Epidemiology”

 

محسن رضائيان[1]

ئM. Rezaeian

 

 

 

 

 

 

 


كتاب دايره‌المعارف اپيدميولوژي در دو جلد، مشتمل بر 1240 صفحه در سال 2008
ميلادي توسط انتشارات SAGE  به زيور طبع
آراسته شده است. اين مجموعه، در بر گيرنده بيش از 600 واژه مرتبط با دانش
اپيدميولوژي است كه به سردبيري Sarah Boslaugh و همكاري جمع كثيري از دانشمندان با تخصص‌هاي مختلف به
رشته تحرير در آمده است. به نظر مي‌رسد كه سردبير اين مجموعه، با سابقه بيش از دو
دهه در مديريت داده‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي آماري، به خوبي از عهده اين كار بزرگ
برآمده است.

نحوه ورود هر واژه در دايره‌المعارف، بر اساس حروف الفبا
بوده و در توضيح هر واژه، يك مقاله كه به فراخور مي‌تواند از چند جمله تا چند صفحه
را در بر گيرد، به نگارش در آمده است. در ابتداي كتاب نيز، راهنماي خوانندگان قرار
داده شده است كه در آن، توضيحات مختلف اما نسبتاً جامعي براي چگونگي استفاده از
كتاب ارائه شده است.

براي نمونه، در اين راهنما ذكر شده است كه: تحت عنوان «شاخه‌هاي
اپيدميولوژي» (Branches of
Epidemiology) ، 20 شاخه مرتبط،
از «اپيدميولوژي كاربردي» (Applied
Epidemiology) گرفته تا
«اپيدميولوژي دامپزشكي» (Veterinary
Epidemiology) آورده شده است. همچنين،
در ادامه اين راهنما، آمده است: برخي از واژه‌ها در زير بيش از يك عنوان آمده‌اند.
براي مثال، اگر خوانندگان به دنبال واژه ژنتيك اپيدميولوژي (Genetic
Epidemiology) مي‌گردند،
مي‌توانند آن را تحت عنوان «شاخه‌هاي اپيدميولوژي» و يا «ژنتيك» جستجو نمايند كه
اين خود نشان‌دهنده ارتباط معنايي ميان عنوان‌هاي مورد استفاده در كتاب است.

يكي از مشخصات ممتاز كتاب، جامع بودن واژه‌هايي است كه
شناخت آن‌ها براي كساني كه به دانش اپيدميولوژي نياز دارند، ضروري است. براي مثال
علاوه بر واژه‌هاي مرتبط با دانش اپيدميولوژي، برخي از واژه‌هاي كتاب مرتبط با
دانش آمار حياتي است كه رابطه تنگاتنگي با دانش اپيدميولوژي دارد و خوانندگان به
راحتي مي‌توانند در كتاب، تعريف واژه‌هايي نظير كاپا (Kappa)، تجزيه و تحليل واريانس (Analysis of Variance)، نمودار پراكنش (Scatter plot)، مدل كاكس (Cox
Model) و موضوعاتي از اين
دست را بيابند.

همچنين، بخش ديگري از واژه‌ها مرتبط با بيماري‌ها، آسيب‌ها
و مسائل و مشكلات اجتماعي است كه خوانندگان مي‌توانند مقالاتي در خصوص موضوعاتي از
بيماري آلزايمر (Alzheimer’s Disease) گرفته تا جنگ (War) را در آن جستجو نمايند. حتي بخشي از
كتاب هم به شرح‌حال شخصيت‌هاي مهم در دانش اپيدميولوژي نظير جان اسنو(John Snow)  و جيمز ليند (James Lind)  اختصاص
يافته است.

از ديگر مشخصات برجسته كتاب، توضيح بسيار ساده هر يك از
واژه‌ها است. به عبارت ديگر، مقالات اين
دايره‌المعارف به شكلي به رشته تحرير در آمده‌اند كه براي مطالعه و درك اغلب آن‌ها،
نياز به دانش تخصصي وجود ندارد. از اين‌رو، مطالعه و استفاده از اين دايره‌المعارف
نه تنها براي متخصصين و دانشجويان رشته اپيدميولوژي، بلكه براي دانشجويان تمام
رشته‌هاي علوم سلامت و متخصصين غير اپيدميولوژي نيز بسيار مفيد و آموزنده مي‌باشد.


با توجه به قيمت نسبتاً گران كتاب (410 دلار)، غير ممكن است
همه افراد امكان خريد آن را داشته باشند. اما بدون شك، اين دايره‌المعارف يكي از
ضروري‌ترين كتبي است كه بايد در تمامي ‌كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي
يك نسخه از آن موجود باشد تا علاقمندان به دانش در حال توسعه اپيدميولوژي بتوانند
از آن بهره ببرند. [1]- استاد گروه
آموزشي پزشكي اجتماعي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، رفسنجان، ايران

 تلفن:
5234003-0391، دورنگار: 5225209-0391، پست الكترونيكي: moeygmr2@yahoo.co.uk

 

Keyword: