تحريك تخمك‌گذاري با FSH ادراري و نوتركيب: مقايسه ميزان بارداري در بيماران نابارور مبتلابه سندرم تخمدان پلي‌كيستيك

فصلنامه دانش و تندرستي

دوره 9 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: يكي‌‌‌از علل ناباروري، عدم تخمك‌گذاري به‌دليل سندرم تخمدان پلي‌كيستيك (PCOS) مي‌‌باشد. در زنان مبتلا‌به PCOS، عموماً غلظت بالاي سرمي LH و افزايش نسبت LH به FSH ديده مي‌شود. به‌منظور پيشگيري از افزايش LH و آترزي فوليكولي، استفاده از FSH پيشنهاد گرديده است. هدف از مطالعه‌ حاضر، مقايسه ميزان بارداري در كاربرد دو رژيم درماني FSH نوتركيب (r-FSH) و FSH ادراري (u-FSH) در سيكل‌هاي IUI در بيماران مبتلابه PCOS مي‌باشد.
مواد و روش‌ها: اين مطالعه به‌صورت توصيفي- تحليلي (گذشته‌نگر) برروي 441 سيكل بيمار نابارور مبتلابه PCOS مراجعه‌كننده به كلينيك نازايي بيمارستان شهيد بهشتي كاشان (طي دو سال) واجد شرايط ورود به مطالعه، با مراجعه به پرونده‌هاي آنان انجام گرفته است.
نتايج: از نظر ميانگين ضخامت آندومتر، تعداد فوليكول غالب، ميزان گنادوتروپين مصرفي، مدت و نوع نازايي اختلاف آماري معني‌داري بين دو گروه وجود نداشت. ميزان بارداري در بيماران تحت درمان با u-FSH، 28/6 درصد و در بيماران تحت درمان با r-FSH،30/9 درصد بود كه اين اختلاف از نظر آماري معني‌دار نبود (59/ 0=P).
نتيجه‌گيري: يافته‌هاي پژوهش حاضر، نشان داد كه بين دو فرآورده u-FSH و r-FSH در بيماران نابارور مبتلابه PCOS در سيكل‌هاي IUI، از نظر ميزان باروري تفاوتي وجود ندارد. از اين رو، مي‌توان از هر دو اين فرآورده با‌توجه به در دسترس بودن، پذيرش بيمار و هزينه مصرفي استفاده نمود.

OVULATION INDUCTION WITH URINARY AND RECOMBINANT FSH: COMPARING PREGNANCY RATE IN INFERTILE PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME
Article Type: Original Article
Abstract:

Introduction: One of the causes of infertility is anovulation due to polycystic ovary syndrome (PCOS). In women with PCOS, Elevated serum LH levels and an increased ratio of LH to FSH is generally seen. To prevent an increase in LH and follicular atresia, the use of FSH is proposed. The aim of the present study was to compare pregnancy rate of two regimens of recombinant FSH (r-FSH) and urinary FSH (u-FSH) in patients with PCOS under IUI.
Methods: This is a descriptive- analytical (retrospective) study which conducted on 441 infertile women with PCOS that referred to infertility clinic of Kashan Shahid Beheshti Hospital (in two years), and met the inclusion criteria for the study; the data was collected by referring to patients’ files.
Results: there was no significant difference between the two groups in the mean endometrial thickness, number of dominant follicles, gonadotropin consumption, duration and type of infertility. Pregnancy rates in patients treated with the u-FSH was 6.28% and in the patients treated with r-FSH was 9.30%, and the difference was not statistically significant (P=0.59).
Conclusion: The results of this study showed that the there is no difference in terms of pregnancy rate between two products, u-FSH and r-FSH, in infertile patients with PCOS under IUI. Therefore, we can use both of these products according to availability, cost and patient acceptance.

قیمت : 20,000 ريال