تأثير ماساژ پا بر ميزان ادم فيزيولوژيك بارداري

فصلنامه دانش و تندرستي

دوره 9 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: يكي از مشكلات شايع و آزاردهنده در دوران بارداري ادم فيزيولوژيك پا مي‌باشد كه باعث ايجاد محدوديت‌هايي در فعاليت زن باردار مي‌گردد. پژوهش حاضر به‌منظور تعيين تأثير ماساژ بر ميزان ادم فيزيولوژيك بارداري انجام شده است.
مواد و روش‌ها: اين پژوهش از نوع مطالعات كارآزمايي باليني شده بود كه در سال 1391 انجام شد. در اين مطالعه، 120 زن باردار در محدوده سني 20 تا 35 سال به‌طور غيرتصادفي در دو گروه آزمون و كنترل قرار گرفتند. افراد گروه آزمون، 20 دقيقه ماساژ روزانه پاها در طي 5 روز دريافت نمودند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌هاي تي مستقل و من ويتني يو با نرم‌افزار آماري SPSS، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. پيامد اين مطالعه، سنجش ميزان ادم پا، توسط متر نواري غيرقابل ارتجاع بود.
نتايج: نتايج اين پژوهش اختلاف آماري معناداري را بين ميانگين ميزان محيط‌هاي اندازه‌گيري شده در پاها (دور مچ، پاشنه و مفصل ميان انگشتان و استخوان‌هاي متاتارس) در دو گروه آزمون و كنترل نشان داد (001 /0>P).
نتيجه‌گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه ماساژ درماني در كاهش ادم فيزيولوژيك بارداري مؤثر است. بنابراين ماساژ اندام تحتاني مي‌تواند به‌عنوان يك روش مفيد، كم خطر و كم هزينه توسط ماماهاي آموزش ديده در مراكز ارائه‌دهنده مراقبت‌هاي قبل از زايمان و يا در منازل زنان باردار انجام شود.

EFFECT OF FOOT MASSAGE ON PHYSIOLOGICAL EDEMA DURING PREGNANCY
Article Type: Original Article
Abstract:

Introduction: One of the most common and annoying problems during pregnancy is physiological foot edema that may cause activity restrictions during pregnancy for pregnant women. Present study aimed to determine the effect of foot massage on physiological edema during pregnancy.
Methods: This study was non-randomized clinical trial and performed in 2012. 120 pregnant women aged 20 to 35 years were non randomly assigned to treatment and control groups. Treatment group, received 20 minutes daily foot massage during 5 days. Data were analyzes using SPSS statistical software, independent t-test and Mann-Whitney U test. Foot edema measured by using a measuring non- elastic tape on the leg.
Results: The results indicates a statistically significant difference between the average of the feet environments (around the ankle, heel and metatarsal joints between the finger bones) in both treatment and control groups (P<0.001).
Conclusion: The results of this study showed that massage therapy is effective in reducing physiological edema during pregnancy. Therefor the lower limb massage can be performed by trained midwives and as a useful, low risk and low cost method in prenatal clinics or pregnant women homes.

قیمت : 20,000 ريال