بررسي پاتوژن هاي موجود در ترشحات مبتلايان به عفونت مزمن چركي گوش مياني

مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

دوره 28 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه: عفونت چركي مزمن چركي گوش مياني (SCOM) هنوز يكي از بيماري هاي شايع در كشورهاي در حال توسعه است. شايع ترين علامت بيماري، وجود ترشحات چركي و كاهش شنوايي مي باشد. اين تحقيق به منظور آگاهي از ميكروارگانيسم هاي شايع در ترشحات گوش بيماران مبتلا در كشورمان در بيمارستان هاي بوعلي و ميلاد تهران طي سال هاي 82-1380 انجام گرفت.روش كار: تحقيق به روش توصيفي بر روي 1000 نمونه از ترشحات گوش 940 بيمار مبتلا به SCOM انجام شد. بيماران پس از شرح حال دقيق تحت معاينه كلينيكي قرار گرفته و سپس از آنها اديومتري تون خالص و راديوگرافي شولر انجام شد. در نهايت از ترشحات گوش باسواپ استريل نمونه برداشته شد و در محيط SDA, Mc Conkey, Blood agar كشت و آنتي بيوگرام براي آنها انجام شد. نتايج كشت و آنتي بيوگرام از ترشحات گوش مبتلا هر 24 ساعت تا حداكثر 96 ساعت ثبت و آناليز آماري گرديد.يافته ها: در كشت از ترشحات در 110 مورد، ميكروبي رشد نكرد و در 890 مورد 20 ميكروارگانيسم رشد كرد. سودوموناس آئروژنيزاو استاف اورئوس هر كدام با 17% بيشترين شيوع و آسپرژيلوس Niger با 12% و پروتئوس ميرابليس و كلبسيلا نمونيه هر كدام با 8% درجات بعدي را از نظر شيوع داشتند. توبرامايسين، سفتي زيديم، سيپروفلوكساسين و جنتامايسين به ترتيب 100، 98، 93، 75 درصد اثر بر روي پسودوموناس آئروژنيزا داشتند و استافيلوكوك طلايي به آميكاسين، جنتامايسين، وانكومايسين، كلرامفنيكل، سفالوتين، اريترومايسين و كوتريموكسازول 100% و به سيپروفلوكسازين 97% حساس بود.نتيجه گيري: بر اساس نتايج تحقيق با توجه به گستردگي زياد ميكروارگانيسمي در كشورمان توصيه مي شود كه در بيماران مبتلا به عفونت مزمن چركي گوش مياني براي انتخاب آنتي بيوتيك مناسب كشت و آنتي بيوگرام از ترشحات گوش مياني انجام شود. در صورت عدم انجام كشت ما استفاده از سيپروفلوكساسين رابه دليل موثر بودن بر بيشتر باكتري هاي شايع و داشتن عوارض كمتر توصيه مي كنيم.f

قیمت : 20,000 ريال