تجربه ما در درمان مبتلايان به سل ريوي با خلط مثبت با استفاده از شيميوتراپي كوتاه مدت شش ماهه با چهار دارو

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 23 - شماره 8

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

از تعداد 36 مورد بيمار يك نفر بدليل اعتياد به مواد مخدر و دو مورد بعلت يرقان از برنامه حذف شد از 33 بيمار يا گرفتاري هاي متنوع از نظر ضايعات سلي در سنين مختلف و هر دو جنس زن و مرد 75.76% در پايان ماه دوم خلط منفي پيدا كردند. اين ميزان در پايان ماه ششم درمان97% بوده تنها يك مورد با وجود درمان منظم و مصرف مرتب دارو در پايان ماه ششم نيز خلط مثبت داشت كه او هم با ادامه درمان تا تكميل يكسال تنها بوسيله ايزونيازيد و ريفامپين كاملا خلط منفي پيدا كرد.

كلمات كليدي:
Our experience in short course chemotherapy of sputum positive Tuberculosis
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Every year we have detected about 1000 sputum positive pulmonary Tuberculosis in addition to 2000 extra pulmonary cases or pulmonary Tuberculosis without positive sputum or negative bacilloscopy in East Azerbaijan. Our standard regimen in the national Tuberculosis control program in SM or EMB+RIF+INH 2 months, RIF+INH 10 months. But from 1984 we started short term chemotherapy with four drug INH+RIF+PZA+SM 2 months in some special INH+RIF 4 months selected cases in Tuberculosis control center, Tabriz. All 36 patients selected wee investigated at the beginning of treatment by urinalysis, renal and liver function test and blood sugar. All of them had positive sputum culture. 1 patient were diabetic. Radiological lesions were mostly in Right and left upper lobes or bilateral with or without cavitations. All 36 patients were over 10 years old comprising males and females in various social groups. Results at the end of 6 months and 2 years of treatment were satisfactory. Majority of patients became sputum negative in first 2 months with improvement in chest X-ray. Short-term chemotherapy is beneficial for patients, physicians and health services if the supervision by health centers and cooperation by patients is good.

Keyword: