نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

24 بيمار غير ايكتريك كه در سونوگرافي اتساع مجاري صفراوي نشان داده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. در 23 نفر از بيماران علت انسداد با سونوگرافي و در موارد معدودي با كلانژيوگرافي رتروگراد (ERCP) تعيين و متعاقبا با عمل جراحي تائيد گرديد. آلكالين فسفاتاز سرم خون تنها در 19 نفر از 23 نفر بيمار كه انسداد آنها باثبات رسيد غيرطبيعي بود و ميزان آن رابطه مستقيمي با شدت اتساع نداشت. آلتراساند در نمايش بيماري هاي انسدادي مجاري صفراوي وسيله حساس تري نسبت به معيارهاي باليني و آزمايشگاهي است.

كلمات كليدي:
Ultrasound demonstration of anicteric biliary obstruction
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Twenty-four non-jaundiced patients with dilatation of biliary tree are presented. In 23 of these cases, the cause of obstruction was shown mainly by ultrasound, and in few cases by ERCP and was subsequently proven at surgery. Nineteen out of 23 patients with proven obstruction showed variable rise in serum alkaline phosphatase. Bile duct size did not show any correlation with serum alkaline phosphatase levels. Ultrasound is a more sensitive indicator of obstructive biliary disease than clinical and biochemical parameters.

Keyword: