نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه: هپاتيت A و E يكي از مهم ترين علل هپاتيت حاد مي باشند و گاهي بيماري پيشرونده و حتي مرگ ومير نيز با عفونت هاي فوق ديده مي شود.هدف از اين مطالعه تعيين فراواني نسبي هپاتيت A و E در منطقه شرق استان گلستان (شهر گنبد و مناطق روستايي اطراف كلاله) مي باشد.روش كار: 697 نفر از ساكنين شهر گنبد و روستاهاي توابع كلاله در استان گلستان به صورت تصادفي انتخاب و به مطالعه دعوت شدند. نمونه خون شركت كنندگان از نظر آنتي بادي بر عليه هپاتيت Anti HAV) A) و آنتي بادي برعليه هپاتيت Anti HAV) E) به روش اليزا بررسي شد و نمونه هاي مثبت به عنوان هپاتيت A و E شناخته شدند.يافته ها: 697 نفر (441 زن) در مطالعه شركت كردند كه متوسط سن آنها 15.1±43 سال و در محدوده سني 76-18 سال بودند. در 687 نفر (98.6%) Anti HAV Ab مثبت و در 82 نفر (11.8%) Anti HEV Ab مثبت بود.نتيجه گيري: اين اولين مطالعه در مورد هپاتيت هاي A و E در جمعيت عمومي ايران مي باشد و نشان مي دهد هپاتيت A در اين منطقه اپيدمي مي باشد. لازم است مطالعات جمعيتي در مورد شيوع اين هپاتيت ها در ساير نواحي كشور به عمل آيد.

قیمت : 20,000 ريال