نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

در اين تحقيق به منظور تعيين رابطه استرس و ليكن پلان، 34 بيمار مبتلا به ليكن پلان دهاني (OLP) كه بيماري آنان از نظر كلينيكي و هيستوپاتولوژيكي تاييد شده بود به عنوان گروه مورد و 34 نفر كه هيچ علامت كلينيكي از ليكن پلان نداشتند ولي از نظر خصوصيات سني، جنسي، ميزان تحصيلات و وضعيت تاهل كاملا مشابه به ”گروه مورد“ بودند به عنوان ”گروه شاهد“ از مراجعين بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي و تهران با روش نمونه گيري Case control تعيين گرديدند. ميزان استرس با استفاده از جدول رخدادهاي استرس زاي زندگي و آزمون SCL 90 شامل ابعاد 9 گانه سوماتيزيشن، حساسيت ميان فردي، خصومت، افسردگي، روان پريشي، پارانوئيدي، اضطراب، ترس مرضي و وسواس ارزيابي شد. نتايج تحقيق نشان داد كه بين دو گروه مورد و شاهد اختلاف معني دار در تست SCL 90 از نظر ابعاد شخصيتي سوماتيزيشن حساسيت ميان فردي و افسردگي وجود داشت. در بقيه موارد اختلاف معني دار نبود.

كلمات كليدي:
Stress and its effect on the occurence of oral Lichen Planus
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword: