بررسي اثرات فني توئين بر التيام زخم متعاقب ژنژيوكتومي

مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دوره - شماره 28

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

براي سرعت بخشيدن به التيام زخم در پي جراحي هاي لثه خصوصا ژنژيوكتومي سعي شد تا از كاربرد موضعي داروي فني توئين استفاده شود. به همين منظور از ميان بيماران مراجعه كننده به بخش پريودنتيكس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تعداد 26 بيمار شامل 14 مرد و 12 زن با متوسط سني 31 سال كه براي همه آنها عمل ژنژيوكتومي در ناحيه قدامي فك پايين مورد تجويز داشت، انتخاب شدند. اين بيماران همگي فاقد بيماري سيستميك بودند و هيچ دارويي مصرف نمي كردند. پس از انجام اعمال اوليه بهداشتي دهان و اندازه گيري هاي ابتدايي عمق پاكت و ميزان چسبندگي كلينيكي، جراحي ژنژيوكتومي اجرا شد. در هفته هاي اول و دوم ارزيابي هايي در مورد ميزان درد، تشكيل بافت گرانولاسيون، بروز التهاب و اريتم و تجمع پلاك ميكروبي زير پانسمان بعمل آمد و بيماران تا تكميل زمان التيام هر هفته مورد معاينه قرار گرفتند و در هفته هشتم نيز ارزيابي نهايي در مورد عمق پاكت و چسبندگي كلينيكي بعمل آمد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه هيچ تفاوت قابل ملاحظه اي بين گروه تجربه و كنترل در مورد تمامي متغيرها وجود ندارد و بنابراين كاربرد پماد فني توئين 15 گرمي يك درصد وزني بر زمان التيام، عمق پاكت، ميزان چسبندگي كلينيكي، بافت گرانولاسيون، درد، تجمع پلاك ميكروبي موثر نيست.

كلمات كليدي:
An evaluation of the effect of Phenytoine on healing process after gingivectomy
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword: