بررسي مقايسه اي يادگيري حركتي صريح و ضمني دست غالب و غير غالب در جوانان

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز

دوره 12 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: چگونگي عملكرد نيم كره هاي مغزي براي ايجاد حركات، يكي از چالش برانگيزترين مباحث علوم اعصاب مي باشد كه در مطالعات مختلف با نتايج متفاوتي همراه است. تفاوت عملكرد دست غالب و غيرغالب جهت بررسي عملكرد نيم كره هاي مغزي مورد استفاده است. هدف اين مطالعه بررسي تفاوت دست غالب و غير غالب در يادگيري توالي حركتي صريح و ضمني مي باشد. روش بررسي:60 نفر از دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي در دو گروه 30 نفره (يادگيري صريح و ضمني) شركت كردند. هر گروه خود به دو گروه 15 تايي تقسيم شد. گروهي با دست غالب و گروهي با دست غيرغالب تمرين را انجام مي داد. ابزار مورد استفاده، تكليف زمان عكس العمل متوالي است كه در آن افراد گروه صريح از توالي ظهور محرك ها آگاهي داشتند و افراد گروه ضمني بدون اطلاع تكليف را انجام مي دادند. يافته ها: مقايسة خطا و زمان پاسخ در مراحل منظم در تكاليف يادگيري صريح و ضمني در دست راست با دست چپ تفاوت معناداري را نشان نداد. سرعت يادگيري صريح از يادگيري ضمني دست غالب بيشتر است(016 /0=p). نتيجه گيري: يادگيري حركتي صريح و ضمني دست غالب و غيرغالب يكسان مي باشد، بنابراين احتمالاً مناطق مغزي مربوط به يادگيري حركتي با هر دو دست با يكديگر همپوشاني دارد. يادگيري صريح بيشتر در دست راست نيز مي تواند به علت غالب بودن نيم كرة چپ در يادگيري صريح باشد.

Comparison of Implicit and Explicit Motor Learning with Dominant and Non Dominant Hand in Youth
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objective: How brain hemispheres control movement is one the most challenging in neuroscience and is faced with opposite views. Comparing dominant and non dominant hand is of the methods used to investigate hemispheres function. The goal of this study was to compare implicit and explicit motor learning with dominant and non dominant hand. Subjects and Methods: Sixty students of Shahid Beheshti university were divided into two groups (n=15 each): implicit and explicit, participated in this study. One group performed the task with dominant hand and the other with non dominant hand. The task used in this study was Serial Reaction Time Task in which participants in explicit group were aware of the sequences of stimulants and those of implicit group were unaware. Results: Comparing response error and time in regular blocks in explicit and implicit learning tasks with dominant and non dominant hand showed no significant differences except in implicit and explicit learning speed of dominant hand. Speed of explicit learning was higher than in implicit learning (P=0.016). Conclusion: Implicit and explicit motor learning of dominant and non dominant hand are similar. Therefore it may be possible that brain parts involving in implicit learning overlap with those of explicit learning. More explicit learning in right hand may be the result of left hemisphere dominance in explicit learning.

قیمت : 20,000 ريال