القاي مدل بيماري پاركينسون توسط روتنون در موش صحرايي

مجله دانشكده پزشكي اصفهان

دوره 32 - شماره 296

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: از ديرباز محققين براي شناخت بهتر بيماري پاركينسون و يافتن راهكارهاي درماني، اقدام به ايجاد مدل‌هاي حيواني نموده‌اند و از آن جايي كه به طور كلي تكرار پذيري آزمايش‌ها در حيوانات آزمايشگاهي هميشه با مشكلاتي همراه است، با آزمايش‌هاي رفتاري صحت مدل را تأييد مي‌كنند. از اين رو، هدف از پژوهش حاضر ايجاد يك مدل حيواني صحيح و با قابليت تكرار از بيماري پاركينسون مي‌باشد.
روش‌ها: موش‌هاي صحرايي نر با وزن g 50 ± 400 و سن 12-10 ماه، دوزهاي مختلف روتنون (mg/kg 3، 2 و 1) يا حامل آن را به صورت زيرجلدي هر 48 ساعت يك بار دريافت نمودند. به منظور بررسي ايجاد مدل سه آزمايش رفتاري روتارود، ريرينگ و بار انجام شد.
يافته‌ها: دادن سم روتنون (mg/kg 2) با فواصل زماني 48 ساعت، روشي كارآمد با ميزان مرگ و مير پايين بود؛ به طوري كه در اين روش، القاي مدت زمان حفظ تعادل در آزمايش روتارود و مهارت‌هاي حركتي در آزمايش ريرينگ به طور معني‌داري (050/ 0 > P) كاهش يافت. از طرفي، ميزان جمود عضلاني در آزمايش بار در حيوانات دريافت كننده‌ي روتنون در مقايسه با گروه دريافت كننده‌ي حامل به طور معني‌داري (050/ 0 > P) افزايش نشان داد. به علاوه، ميزان همبستگي بين آزمايش‌هاي رفتاري، از لحاظ آماري مؤيد ايجاد علايم رفتاري مدل بود.
نتيجه‌گيري: در ميان دوزهاي به كار رفته جهت القاي پاركينسون، سم روتنون (mg/kg 2) با فواصل زماني 48 ساعت بهترين روش با قابليت تكرار بود.

Induction of Parkinson's Disease Model in Rat by Rotenone
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background:Many efforts have been made to find a proper animal model for Parkinson’s disease, in order to improve our knowledge about this disorder and find therapeutic approaches. Generally the reproducibility of experiments in laboratory animals is accompanied by some troubles. Therefore the validity of model is certified by certain behavioral tests. Thus the present study was aimed to find an accurate and reproducible rat model of Parkinson’s disease by rotenone. Methods: Male Wistar rats weighting 400±50 g (10-12 months) received several doses of rotenone (1,2,3 mg/kg) or its vehicle subcutaneously every 48 hours. Three behavioral tests (rotarod, rearing and bar) were run in order to check the development of model. Findings: Results indicated that rotenone (2 mg/kg/48h) was an efficient dose beside its low mortality. It was found that the latency time of rotarod test and movement skills in rearing test decreased significantly in rotenone (2 mg/kg/48h) treated animals (p<0.05). In addition, the results of bar test showed the augmentation of catalepsy in rotenone group compared to vehicle treated animals (p<0.05). In addition the statistical correlation between behavioral tests justified the development of movement disorders in the model Conclusion: According to the results, it was concluded that rotenone (2 mg/kg/48h) was the best approach with reproducible capacity for induction of Parkinson’s disease model.

قیمت : 20,000 ريال