تأثير عصارۀ جوانۀ گندم بر شدت علائم سيستميك همراه ديسمنورۀ اوليه

طب مكمل دانشكده پرستاري - مامائي اراك

دوره 4 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: ديسمنوره يكي از شايع­ترين اختلالات در زنان مي­باشد كه سبب اختلال در كار و روابط اجتماعي آنان مي­گردد. با توجه به پيامدهاي نامطلوب ديسمنوره و خاصيت ضدّ التهابي جوانۀ گندم، اين پژوهش با هدف تعيين تأثير عصارۀ جوانۀ گندم بر علائم سيستميك همراه ديسمنورۀ اوليه انجام شد.
مواد و روش­ها: پژوهش حاضر به روش كارآزمايي باليني سه­سو كور از تاريخ خرداد 1392 تا آذر 1392 بر روي 90 نفر از زنان شاغل در بيمارستان­هاي دانشگاه علوم پزشكي همدان انجام شد. شركت­ كنندگان قبل از مداخله از نظر سن، شاخص تودۀ بدني، درآمد، سنّ منارك، تأهل، و شدت علائم همراه ديسمنوره همگن شدند، و سپس از طريق جدول اعداد تصادفي به صورت تصادفي به دوگروه 45 نفري تقسيم شدند. در گروه جوانۀ گندم كپسول 400 ميلي­گرمي عصارۀ جوانۀ گندم، به صورت سه بار در روز از روز شانزدهم سيكل قاعدگي تا روز پنجم آن استفاده شد. تجزيه و تحليل آماري داده­ها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي، از جمله آزمون فريدمن و من­ويتني انجام شد.
يافته­ ها: در گروه جوانۀ گندم اختلاف آماري معناداري در علائم سيستميك همراه ديسمنورۀ اوليه به شكل خستگي، سردرد و تغيير حالت­هاي عصبي وجود داشت (001 /0> P ).
نتيجه­ گيري: نتايج حاصل نشان داد عصارۀ جوانۀ گندم سبب كاهش شدت علائم سيستميك همراه ديسمنورۀ اوليه مي­شودو بنظر ميرسد مي­توان جهت كاهش شدت علائم سيستميك از آن استفاده كرد.

Effects of wheat germ extract on the systemic symptoms of primary dysmenorrhea
Article Type: Original Article
Abstract:

Introduction: Dysmenorrhea is one of the most common disorders in women and causes impairment in work and social relationships. Considering dysmenorrhea adverse consequences and Considering the anti-inflammatory properties of wheat germ, this study aimed to determine the effects of wheat germ extract on the systemic symptoms of primary dysmenorrhea and menstrual bleeding.
Methods: triple blind clinical trial study was conducted from June 1 to September 29, 2013 on 90 women working in hospitals affiliated to Hamadan University of Medical Sciences.
The participants were matched before intervention for age, body mass index, income, menarche age, marital status and severity of systemic symptoms of primary dysmenorrhea, Then they using randomized table of numbers were randomly divided into two groups of 45 people . In wheat germ group, 400 mg capsules of wheat germ extract were used three times a day, from day 16 until the fifth day of the menstrual cycle . The data were analyzed using descriptive and inferential statistics such as the Friedman test and Man Whitney test .
Results: In the wheat germ extract group there was a statistically significant difference in systemic symptoms associated with primary dysmenorrhea fatigue, headache and mood swings ( P<0.001).
Conclusion: The results showed that wheat germ extract reduces the severity systemic symptoms of primary dysmenorrhea but is not effect on the menstrual bleeding and can be used to reduce the severity of systemic symptoms.

قیمت : 20,000 ريال