بررسي سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي در خصوص اضطراب بارداري در زنان باردار نخست‌زا

مجله علمي تحقيقات نظام سلامت

دوره 9 - شماره Suppl.2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: بارداري براي زن و خانواده او يك تجربه منحصر به فرد است. تغييرات فيزيولوژيك ناشي از بارداري علاوه بر جسم، روح و روان زن باردار را هم تحت تأثير قرار مي‌دهند. بنابراين خلق مادر تغيير كرده و احساسات كلي اضطراب در اين دوران شايعند. با توجه به عوارض نامطلوب و جبران‌ناپذير اضطراب بر مادر، جنين و پيامد بارداري، اين مطالعه با هدف بررسي اضطراب در زنان باردار نخست زا مبتني بر سازه‌هاي الگوي اعتقاد بهداشتي انجام شد.
روش‌ها: اين مطالعه توصيفي تحليلي از نوع مقطعي مي‌باشد. جامعه پژوهش در اين مطالعه شامل 88 زن باردار نخست‌زاي مراجعه كننده به درمانگاه‌هاي بهداشتي شهرستان دورود بودند كه به روش نمونه‌گيري تصادفي انتخاب شدند. اطلاعات بر اساس يك پرسشنامه محقق ساخته كه روايي و پايايي آن مورد تأييد قرار گرفت جمع‌آوري شد. اطلاعات جمع‌آوري شده وارد نرم‌افزار SPSS نسخه 20شده و با آزمون‌هاي آماري؛ T مستقل، همبستگي اسپيرمن، همبستگي پيرسون و آناليز واريانس يكطرفه در سطح معني‌داري كمتر از 05/ 0 تجزيه و تحليل شدند.
يافته‌ها: نتايج اين مطالعه نشان داد كه ميانگين نمره آگاهي در خصوص اضطراب در زنان باردار نخست زا 05/ 24± 1/ 31 بود. همچنين در زنان باردار مورد بررسي؛ ميانگين نمره حساسيت درك شده 90/ 29± 5/ 35، شدت درك شده 36/ 29± 03/ 29، منافع درك شده 44/ 26 ± 49/ 42، موانع درك شده 38/ 31 ±24/ 24، خودكارآمدي 94/ 31 ±07/ 30، راهنماي عمل 09/ 33± 22 / 22 و عملكرد 21/ 40 ± 88/ 29، به دست آمد. بر اساس نتايج اين پژوهش، ارتباط معني‌داري بين آگاهي زنان باردار نخست زا و سن آنها مشاهده شد. همچنين بين ميزان تحصيلات و وضعيت اشتغال اين زنان با سازه راهنماي عمل ارتباط معني‌داري وجود داشت.
نتيجه‌گيري: نتايج اين مطالعه ميزان آگاهي و نمرات پاييني را در سازه‌هاي مدل و همچنين عملكرد زنان باردار در خصوص اضطراب نشان داد و با توجه به اينكه بررسي اضطراب در بارداري به سبب بروز عوارض مختلف و جبران ناپذير آن با اهميت است، پيشنهاد مي‌شود مسؤولين مربوطه در طراحي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي جهت كاهش اضطراب بارداري تلاش نمايند.

The survey of Health Belief Model (HBM) constructs regarding pregnancy anxiety in nuliparous women
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: Pregnancy is a unique experience for woman and her family. Beside her body Physiological changes in pregnancy influence emotion of pregnant woman. Therefore, emotion of mother has changed which is result in anxiety feeling. According to unfavorable impact of anxiety on mother, fetus and outcome of pregnancy, this study designed to consider anxiety in nuliparous women based on HBM constructs.
Methods: This is a cross- sectional study. Study population was 88 randomly selected women from Dourood health centers. Data gathering tool was a valid and reliable self-administered questionnaire. Gathered information were analyzed with independent T test, Pearson and spearman correlation and ANOVA statistical tests using SPSS-20 software in P<0.05 significant level.
Findings: This study results showed that, the mean score of knowledge of pregnant women regarding anxiety was 31.1± 24.05. In case of HBM constructs, the mean scores of perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, self- efficacy, cues to action and behavior were: 35.5±29.90, 29.03±29.36, 42.49 ±26.44, 24.24±31.38, 30.07±31.94, 22.22±33.09, and 29.88±40.21 respectively.
Conclusion: Results of this study showed low scores in knowledge and HBM constructs and behavior of pregnant women regarding anxiety. To consider of anxiety in pregnancy because of its different and severe side effects, it is recommended that, related stakeholders try to design and implement educational programs based on HBM to decrease anxiety in pregnant women.

قیمت : 20,000 ريال