ارزيابي آگاهي، نگرش و رفتار آموزگاران در مورد رفتارهاي محافظت كننده در مواجهه با پديده گرد و غبار بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي

مجله علمي تحقيقات نظام سلامت

دوره 9 - شماره Suppl.2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه:. پديده گرد و غبار به دليل ايجاد آثار نامطلوب بر سلامت يكي از مهم ترين نگراني‌هاي بهداشتي است؛ اين پديده در اكثر مواقع سال شهر اهواز را با مشكلات جدي مواجه كرده است. معمولاً در هر جامعه‌اي تعداد مدارس در مقايسه با مراكز بهداشتي بيشتر است كه به راحتي مي‌توان از آنها در جهت ايجاد، آموزش و ترويج بهداشت استفاده كرد بنابراين اين مطالعه با هدف تعيين آگاهي، نگرش و رفتار آموزگاران در مورد رفتارهاي محافظت كننده در مواجهه با پديده گرد و غبار بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي انجام گرفت.
روش‌ها: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي تعداد 200 آموزگار زن مدارس ابتدايي دخترانه شهر اهواز مورد تحقيق قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته چند قسمتي شامل اطلاعات فردي، آگاهي، ادراكات و رفتار بود كه روايي و پايايي آن قبل از مطالعه بررسي شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 18 و آزمون‌هاي كاي اسكوئر، ضريب همبستگي پيرسون و ANOVA در سطح معني‌داري 05/ 0> P تجزيه و تحليل شدند.
يافته‌ها: يافته‌هاي پژوهش نشان داد ميانگين سني واحدهاي مورد پژوهش 97/ 6 ± 76/ 39 سال بود. ميانگين نمره رفتار 45/ 4 ± 56/ 33 به دست آمد. ميانگين حساسيت درك شده 66/ 2 ± 2/ 27، شدت درك شده 19/ 2 ± 89/ 28، منافع درك شده 9/ 2 ± 42/ 28، موانع درك شده 56/ 4 ± 18/16 و خودكارآمدي درك شده 34/ 2 ± 79/ 12 به دست آمد.
نتيجه‌گيري: طراحي و اجراي برنامه‌هاي مختلف آموزشي و مداخله‌اي در مدارس در ارتقاي آگاهي در زمينه رفتارهاي محافظت كننده در مقابل ذرات گرد و غبار ضروري به نظر مي‌رسد.

Evaluation of knowledge, attitude and protective behaviors of teachers against dust phenomenon based on the health belief model
Article Type: Original Article
Abstract:

Background:One of the most important health concerns is dust phenomenon causing adverse effects on health. It often leads to serious problems in the city of Ahvaz. In most communities there are a larger number of schools comparing to health centers, as a consequence we can easily use them for health education and promotion. Therefore, the aim of this study is to determine knowledge, attitude and protective behaviors of teachers against dust phenomenon based on the health belief model.
Methods: This descriptive- analytic study has been conducted on 200 female teachers in different elementary schools in Ahvaz city.The tools for collecting information was a multi section questionnaire consisting of demographic information, knowledge, attitude and behavior. In addition its validity and reliability were ensured previously. Data were analyzed by SPSS software in significance level of P< 0/05.
Findings: The findings showed the mean age of teachers Was 39/76 ± 6/97 years. The mean score of behavior obtained 33/56 ± 4/45. The mean of perceived susceptibility 27/2 ± 2/66, perceived severity 28/89 ± 2/19, perceived benefits 28/42 ± 2/9, perceived barriers 16/18 ± 4/56 and perceived self-efficasy 12/79 ± 2/34 obtained.
Conclusion: It seems necessary to devise and implement various educational and interventional programs in schools to promote awareness regarding protective behaviors against dust.

Keyword:
قیمت : 20,000 ريال