تأثير آموزش گروهي زوجين براساس رويكرد ارتباط درماني برافزايش سازگاري زناشويي زنان شهر قم

مجله علمي تحقيقات نظام سلامت

دوره 9 - شماره Suppl.2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: ازدواج، يك نهاد اجتماعي است كه پايه و اساس ارتباط انساني را تشكيل مي‌دهد. آن چه كه در ازدواج مهم است سازگاري زناشويي و رضايت از ازدواج مي‌باشد. سازگاري زناشويي وضعيتي است كه در آن زن و شوهر در بيشتر مواقع، احساس ناشي از خوشبختي و رضايت از همديگر دارند. سازگاري در ازدواج از طريق علاقه متقابل، مراقبت از يكديگر، پذيرش، درك يكديگر و ارضاي نيازها ايجاد مي‌شود. هدف اين پژوهش تعيين ميزان اثربخشي آموزش گروهي با استفاده از رويكرد ارتباط درماني بر سازگاري زناشويي زنان شهر قم بوده است.
روش‌ها: اين پژوهش نيمه تجربي است و از روش پيش آزمون - پس آزمون با گروه كنترل استفاده شده است. جامعه آماري شامل كليه زنان خود مراجعه كننده به مركز مشاوره خانواده شهر قم در سال 90-91 بودند. روش نمونه‌گيري در اين تحقيق از نوع نمونه‌گيري داوطلبانه است و60 نفر از زنان به صورت تصادفي در دو گروه كنترل و آزمايش قرار گرفتند. در اين پژوهش به منظور جمع‌آوري اطلاعات از پرسش‌نامه ويژگي‌هاي دموگرافيك و مقياس سازگاري زناشويي استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم افزار SPSS با استفاده از روش‌هاي آمار توصيفي و تحليلي (كوواريانس) استفاده شد.
يافته‌ها: نتايج پژوهش در تحليل كوواريانس نشان داد رويكرد ارتياط درماني بر ابعاد رضايت زناشويي(05/ 0 > P و 01/ 3=F) همبستگي دونفره (05/ 0> P و 26/ 13=F)، توافق دو نفري (05/ 0 > Pو 62/ 2=F) و ابراز محبت (05/ 0 > P و 88/ 5=F) تاثير معني‌دار داشته است ولي در سازگاري زناشويي (05/ 0 < P و 04/ 2=F) تاثيرنداشته است.
نتيجه گيري: با توجه به نقش و اهميت ارتباطات در رابطه همسران، اين رويكرد مي تواند با برطرف كردن موانع باعث بهبود و ارتقاء سازگاري زناشويي شود.

The effect of couple group training based on communicative therapy approach on increasing Qom women's marital adaptability
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: Marriage is a social institution that will form the basis of human communication. Marital adaptability and satisfaction are what important in marriage. Marital adaptability is a situation in which most of the time, the couple’s feelings of happiness and satisfaction are met. Marital adaptability is made through mutual love, care for one another, acceptance, understanding each other and satisfying the needs. The aim of this study was to determine the effectiveness of couple group training using communicative therapy on Qom women to increase adaptability.
Methods: This study is semi-empirical and used pretest-posttest with control group. Population was consisted of all self-introduced women to Family Counseling Center of Qom in 2012-2013. Sampling method is voluntary and 60 women randomly placed into control and examine groups. To gather data, demographic questionnaire and marital adaptability measurement was used. To analyze data, SPSS software using descriptive and inferential statistical methods (ANCOVA) was used.
Findings : Study results in ANCOVA analysis indicated that communicative therapy approach affected meaningfully marital satisfaction (P<0.05, F=3.01), pair correlation (P<0.05, F=13.26), pair agreement (P<0.05, F=2.62), kindliness expression (P<0.05, F=5.88) but did not have any effect on marital adjustment (P>0.05, F=2.04).
Conclusion: Given the importance of communication between partners, this approach can be improved and enhanced by removing barriers to marital adjustment.

قیمت : 20,000 ريال