مقايسه پايگاه‌هاي داده‌هاي كتاب‌شناختي در بازيابي اطلاعات پزشكي از راه دور

مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان

دوره 21 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: يكي از سؤالات مهم براي پژوهشگراني كه قصد انجام تحقيقات مروري ساختار ‌يافته را در يك رشته علمي دارند، اين است كه كدام يك از پايگاه‌ها را بايد براي مرور خود استفاده نمايند؟، آيا همه پايگاه‌ها ارزش يكساني دارند؟ و كدام يك از پايگاه‌ها بيشترين منابع مرتبط با موضوع را بازيابي مي‌نمايند؟. هدف اصلي از پژوهش حاضر، مشخص نمودن بهترين پايگاه براي جستجوي اطلاعات در عناوين پزشكي از راه دور بر اساس تعداد مقالات مرتبط قابل بازيابي از هر پايگاه بود.
روش: پايگاه‌هاي اطلاعاتي PubMed، Web of Science، Scopus و Cinhal بر اساس سه عنوان «پزشكي از راه دور و آموزش، هزينه- اثربخشي و رضايت بيمار» مورد جستجو قرار گرفت. نتايج تحليل و ضريب دقت، حساسيت، يكتايي و همپوشاني پايگاه‌ها محاسبه گرديد.
يافته‌ها: تعداد مقالات بازيابي شده از هر پايگاه و هر موضوع متفاوت بود. پايگاه PubMed با ضريب دقت 7 /50 درصد و ضريب حساسيت 4 /61 درصد، مؤثرترين پايگاه در بازيابي اطلاعات عناوين مورد جستجو بود. درصد يكتايي مقالات در پايگاه‌ها از 0/ 38 درصد در پايگاه PubMed تا 0 /3 درصد در Cinhal تفاوت داشت. بيشترين همپوشاني منابع مرتبط (6/ 18 درصد) در دو پايگاه PubMed و Web of Science مشاهده گرديد. كمتر از يك درصد (7/ 0 درصد) از مقالات در هر چهار پايگاه نمايه شده ‌بودند.
نتيجه‌گيري: متخصصين اطلاعات، كتابداران و محققان كه مايل به دسترسي به بهترين منابع در موضوع پزشكي از راه دور مي‌باشند، بايد جستجوي خود را از PubMed شروع نمايند. پس از آن، جستجو در پايگاه‌هاي Scopus و Web of Science دسترسي به 90 درصد از مقالات مرتبط را ممكن مي‌سازد.

Comparison of Bibliographic Databases in Retrieving Information on Telemedicine
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Aims: Some of the main questions which can be of importance for those researchers who intend to perform a systematic review in a field of science are: ‘What databases should I use for my review?’; ‘Do all these databases have the same value?’; and ‘Which sources retrieved the highest of relevant references?’. The main aim of this work was the identification of the best database for retrieving information on telemedicine by comparing the percentage of relevant references among the total literature available that can be retrieved from each database.
Methods: Databases (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, PubMed, Scopus, and Web of Science) were searched on the topic of telemedicine and education, telemedicine and cost benefit, and also telemedicine and patient satisfaction. Results of analysis and accuracy coefficient, sensitivity, uniqueness, and the overlap of databases were calculated.
Results: The number of studies retrieved from each database varied for each topic. PubMed with 50.7% in accuracy and 61.4% in sensitivity was the most effective database for retrieving information on the abovementioned topics. Databases with the highest proportion of unique records in retrieved relevant references varied between the 38% for PubMed to 3% for CINAHL. The largest overlap in the four databases was between PubMed and the Web of Science (18.6%). Few papers (0.7%) were indexed by all four databases.
Conclusion: Our analysis suggests that information scientists, librarians, and researchers who want to access the best references on telemedicine should start by searching PubMed. Searching PubMed, Scopus, and Web of Science, respectively, will provide about 90% of the relevant available literature.

قیمت : 20,000 ريال