مطالعه‌ي كيفي درباره‌ي آموزش پرستاري انسان‌محور توسط مربيان الگو با تمركز بر الگومحوري

مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي

دوره 5 - شماره Suppl.2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

يكي از راهبردهاي مهم در يادگيري دانشجويان پرستاري، تحت تأثير الگوها قرار گرفتن است. شناخت راهبردهاي معنوي مربيان الگو در شرايطي كه دانشجويان پرستاري در معرض تهديدات و موانع رشد معنوي هستند، مي‌تواند مربيان پرستاري را براي مقابله با آن‌ها تقويت كند. مطالعه‌ي حاضر با هدف درك تجربيات دانشجويان پرستاري از راهبردهاي معنوي مربيان الگو در فرايند الگومحوري انجام شد. در اين مطالعه‌ي كيفي، 22 دانشجوي پرستاري به روش نمونه‌گيري مبتني بر هدف در سال1390 انتخاب شدند. آناليز داده‌ها از طريق تحليل محتوي انجام شد. داده ها از طريق 3 بحث گروه متمركز (20=n) و دو مصاحبه‌ي انفرادي با دانشجويان پرستاري از 5 دانشكده‌ي پرستاري شهر تهران گردآوري شد.
راهبردهاي معنوي مربيان الگو در قالب دو طبقه‌ي اصلي: 1. ايجاد باورهاي مذهبي و 2. پاي بندي به اخلاقيات مشخص شد.به‌كارگيري راهبردهاي آموزش مبتني بر معنويت توسط مربيان پرستاري الگو در قالب كوريكولوم پنهان بيانگر اعتقادات مذهبي آنان در مقابله با تهديدات و موانع رشد معنوي دانشجويان پرستاري بود و با اين راهبردها به ارتقاي رشد معنوي دانشجويان پرستاري كمك مي‌كردند. از اين رو، توصيه مي‌شود كه براي توسعه‌ي معنويت در آموزش دانشجويان پرستاري، از راهبردهاي معنوي مربيان الگو براي ارتقاي معنوي دانشجويان كه سلامت افراد جامعه در دست‌ آن‌هاست، استفاده شود.